مرد هميشه درصحنه شورا كنار مي‌رود

آرمان امروز- احسان اسقايي: ارديبهشت 96 فضاي ايران سياسي خواهد شد. دوانتخابات شوراي شهر ورياست‌جمهوري قرار است به صورت توامان برگزار شود؛ انتخاباتي كه هرکدام برديگری تحت مي‌ گذارد. اصلاح‌طلبان بانگاهي جامع به حمايت از روحاني درارديبهشت ماه قصد دارند شوراي شهرهاي بزرگ ازجمله شوراي شهرتهران را به دست آورند. ازسوي ديگر برآورد مي‌شود كه طبق يك سنت مرسوم تعدادي زيادي ازاعضاي شوراي شهرگذشته در انتخاب اين دوره ثبت نام كنند، ازجمله اعضاي شوراي شهر فعلي كه براي شركت درانتخابات مجلس ازسمت خود استعفا داده بودند.  بخشي از استعفا‌دهندگان البته توانستند همچون «بهرام پارسايي» به مجلس راه يابند، اما برخي نيز بعد ازاستعفا يا ازسوي شوراي نگهبان صلاحيتشان احراز نشد يا رد صلاحيت شدند. البته برخي از نمايندگان شوراي شهر نيز به موجب نوعي تفسير ازقانون برخود حق دانستند كه بدون استعفا از شوراي شهر، درانتخابات مجلس و البته درحوزه ديگري غيراز حوزه نمايندگي شوراي شهر ثبت نام كنند. اين دسته از افراد اگر هم به مجلس راه نيافتند ولي اكنون درسمت نماينده شوراي شهر قرار دارند و به نظر مي‌رسد تمامي اين افراد چه آناني كه اكنون عضو شوراي شهر هستند وچه افرادي كه استعفا داده‌اند عزم جدي براي حضور درانتخابات شوراي شهر دارند.  
 افرادي كه شايد ديگر نباشند
تاكنون چند دوره شوراي شهر تهران تشكيل شده است. دردوره اول اصلاح‌طلبان توانستند اكثريت شوراي شهر را دردست بگيرند اما در آن زمان نتوانستند نقشي درشوراي شهر بازي‌كنند و در دوره‌هاي بعدي نيزدر اقليت مطلق قرارداشتند. اما درانتخابات شوراي شهر تهران درسال 92 دركمال ناباوري و درشرايطي كه اصلاح‌طلبان تنها به دادن يك ليست اكتفا كرده بودند، شركت بالاي مردم تهران درانتخابات موجب شد كه تعداد بيشتري از اصلاح‌طلبان به شوراي شهر راه يابند؛ به‌طوري اعضاي راه يافته اصلاح‌طلب محسن‌هاشمي را به عنون شهردار تهران كانديدا كردند. هرچند بي‌مهري برخي ازاعضاي ليست اصلاح‌طلبان موجب شد محسن‌هاشمي شهرداري تهران را در رقابت با قاليباف به وي بسپارد. ولي ارديبهشت 96 شرايط كاملا متفاوت است. اقبال مردم به ليست اميد در مجلس موجب خواهد شد احتمالا انتخابات شوراي شهر تهران تكرار شود و اگر اصلاح‌طلبان به وحدت برسند و با يك ليست در انتخابات شركت كنند، آنگاه مي‌توان شاهد چهره‌هاي جديدي درساختمان بهشت بود. ورود اين چهره‌ها با اتكا به راي مردم موجب خواهد شد اعضاي ثابت شوراي شهر تهران ازجمله طلايي و مهدي چمران از راهيابي به شوراي شهر بازمانند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه