7 نکته در آغاز راه رئیس جدید

تغيير و تحول در هر دستگاه و ارگاني، فرصتي فراهم ميکند تا مسائل مهم آن دستگاه مرور و نکات ضروري با رياست ارشد آن مجموعه در ميان گذاشته شود.

شايد خيلي مرسوم نباشد که با مسئولان دستگاههاي امنيتي در رسانهها سخن گفته شود اما به بهانه تغيير و تحولات مديريتي در سازمان اطلاعات سپاه، قصد دارم نکاتي را ...

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه