نشست ویژه علیرضا دبیر با آزادکاران جوان

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پیش از اعزام تیم کشتی آزاد جوانان به رقابتهای قهرمانی آســیا در جمع آنها حضور یافت و با آنان گفت و گو کرد. علیرضا دبیر در جمع اعضای تیم کشتی آزاد جوانان گفت: اینکه یک کشــتی گیر از نونهالی بتواند به رده جوانان برســد، بســیار مهم است، چراکه بســیاری از اتفاقات مانع از حضور کشتی گیران در این رده میشــود. قدر خود را بدانید، چراکه خانوادهها و مربیان شــما برای اینکه در اینجا باشید متحمل زحمتهای بسیار شده اند و سختیهای زیادی را در این خود شــما نیز قطعا راه کشیده اید.

وی اظهار داشــت: در رده ای حضور دارید که میتوانید حتی به عنوان کشــتی گیر بزرگسال در مسابقات به میدان بروید و اگر به نتایج مدال آوران المپیک نگاه کنید، بسیاری در سنین جوانی طلای المپیک را بدست آورده اند.

  رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: قطعا یک قهرمان المپیک برای رسیدن به مدال طلا، سالها پیش از آن هدف گذاری کرده و برای خود برنامه داشته و رمز موفقیت داشتن هدف و برنامه است. پس شــما هم باید برنامه و هدف داشته باشید. نهایت سقف قهرمانی یک ورزشکار کسب مدال طلای المپیک است و اگر به آن دست پیدا کند، به قله اهداف ورزشی خود رسیده است. دبیر ادامه داد: کســب مدال طلا در قهرمانی آسیا و یا جوانان سکوی پرش شما برای موفقیت در آینده اســت، اما بدانید در دنیا ارزش مدال به کســب آن در رده بزرگسالان است. تیم کشتی آزاد جوانان امروز تهران را به مقصد بحرین محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا ترک میکند تا روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مسابقات خود را برگزار کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه