مقام الیزه: هنوز فرصت احیای برجام وجود دارد

 یک مقام رسمی در دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت که هنوز برای نجات برجام فرصت وجود دارد ولی در این مسیر، توپ در زمین تهران است. یک مقام رسمی در دفتر ریاست جمهوری فرانسه در آســتانه دیدار «امانوئل ماکرون»رئیس جمهوری این کشور و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، گفت که هنوز برای نجات برجام فرصت وجود دارد ولی در این مسیر، توپ در زمین تهران است. وی افزود که ماکرون در جریان ضیافت شام با محمد بن سلمان، علاوه بر مساله ایران، وضعیت حقوق بشــر در عربستان ســعودی را نیز مورد بحث قرار خواهد داد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه