جنجال ساکت الهامي در ترکيه

صبح روز پنجشنبه در سالن غذاخوري محل اقامت تيم هاي نساجي و هوادار در ترکيه و پس از صرف صبحانه، ناگهان ساکت الهامي و تعدادي از دستيارانش به سوي حميد مطهري سرمربي و اسماعيل اسماعيلي سرپرست تيم نساجي مازندران رفته و به زد و خورد پرداختند. الهامي و دستيارش عادل باباپور، مطهري و کمکهايش را تهديد کردند که ديگر به آنها اجازه کار در فوتبال ايران را نخواهند داد.

گفته ميشود، پزشک فصل گذشته نساجي که اکنون همزمان با حضور الهامي در تيم هوادار فعاليت دارد همچنان با باشگاه قائمشهري قرارداد دارد و مطهري در صحبت با اين فرد خواستار بازگشت وي به نساجي ميشود و همين امر دليل عصبانيت و درگيري الهامي و باباپور  با سرمربي فعلي نساجي بوده است.

باشگاه نساجي مازندران و حميد مطهري سرمربي اين تيم قصد دارند در نامهاي به سازمان ليگ و ارسال رونوشت آن براي کميتههاي انضباطي و اخلاق فدراسيون فوتبال با ارائه سند، مدرک و شاهد از سرمربي هوادار شکايت کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه