حرف بورسي‌ها براي کاهش سود بانکي به کرسي نشست

بهره بين بانکي به 21.13 درصد رسيد

در حالي که روند افزايشي سود بين بانکي صداي مخالفت فعالان بازار سرمايه را بلند کرد و در جلسه بورسيها با بانکيها، بر کنترل اين سود تاکيد شد، در حال حاضر روند کاهشي اين نرخ آغاز و به 21.13 درصد رسيده است.

به گزارش ايسنا، در هفتههاي اخير نرخ سود در بازار بين بانکي رکوردهاي قابل توجهي را تجربه کرد و براساس آخرين اعلام بانک مرکزي در 30 تيرماه سال جاري به 21.31 درصد رسيد.

اين رقم که بالاترين عدد ثبت شده از اين سود از بهمن سال 1399 تاکنون است، با واکنشهاي منفي فعالان بازار سرمايه مواجه شد، زيرا به اعتقاد کارشناسان، افزايش نرخ بهره بينبانکي هزينه تامين کسري منابع بانکها را افزايش ميدهد و بانکها حاضر ميشوند با نرخهاي بالاتري به سپردهگذارها سود پرداخت کنند تا کسري خود را جبران کنند.

اين موضوع، جذابيت بانکها براي سرمايهگذاري را بالا ميبرد و  تاثير مهمي در حرکت نقدينگي از بازار سرمايه به بانکها دارد.

در واکنش به روند افزايشي سود بين بانکي، جلسهاي با حضور رئيس بانک مرکزي و سازمان بورس برگزار شد که در آن بر کنترل سود بين بانکي تاکيد شد.

همچنين، عباس حسيني - معاون امور بانکي وزير اقتصاد - در اين باره گفته که سياستي مبني براي افزايش نرخ سود بين بانکي وجود ندارد و اين نرخ به سرعت تعديل و منطقي ميشود.

بنابراين، سياستگذار بر کاهش سود بين بانکي در روزهاي آتي تصميم گرفت که در اين زمينه، رئيس سازمان بورس به ايسنا اعلام کرد که روند صعودي نرخ سود بين بانکي متوقف ميشود و نرخ اين سود به زير 20.5 درصد ميرسد.

در اين بين، بررسي جديدترين تغييرات نرخ سود در بازار بين بانکي حاکي از آن است که روند کاهشي نرخ سود در اين بازار آغاز شده و بهره بين بانکي به 21.13 درصد رسيده است.

پيش از اين، نرخ سود بين بانکي 21.31 درصد بوده است.

طبق اين گزارش، سود بين بانکي که به عنوان يکي از انواع نرخهاي بهره در بازار پول به نرخهاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت ميدهد، در واقع قيمت ذخاير بانکهاست و زماني که آنها در پايان دوره مالي کوتاهمدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير ميشوند، از ساير بانکها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض ميکنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه