کيش فاقد روابط عمومي است؟!؟

دکتر حسن خسروي

براي برخي فعاليتهاي فرهنگي آموزشي چند روزي را به اصطلاح کيشوند شدم و در قطعهاي زيبا و کمنظير از ايران عزيزم جزيره کيش مهمان مردم خونگرم و صميمي آنجابودم.

از فرودگاه کيش گرفته تا هتلها؛ مساجد؛ فروشندگان مغازه ها و بازارها؛ رستورانها؛ مراکز تفريحي؛ رانندگان سرويسهاي نقليه خدماتي؛ کادر بندرگاه؛ مجريان کنسرتها و جنگهاي شبانه سرگرمي و همه و همه بهنوعي از فقدان روابط عمومي و ارتباطات موثر رنج ميبرند.
 انگار هيچ کجا و هيچ کسي علاقهاي به آموزش و داشتن روابط عمومي ندارد. صد البته همه اين ضعفها به مديريت سازمان منطقه آزاد کيش و شرکتها و مديران تابعه برميگردد و صد البته آنها هم مقصر اصلي نيستند چرا که بالادستيها تاکنون کمتر افراد متخصص حرفه اي کاربلد را براي  اداره منطقه آزاد کيش انتخاب و منصوب کرده اند و صد البته در اين ميان؛ اين روابط عمومي و ارتباطات است که قرباني اصلي ماجرا بوده و با تعويض زودهنگام مديران و يا داشتن مديران فاقد صلاحيت نتوانسته آنطور که بايد و شايد براي خود ظهور و بروزي عالمانه و حرفهاي در تمام زواياي کيش داشته باشد.

 سرزمين کيش به عنوان يک مقصد گردشگري؛ نيازمند يک «باور» است. به نظر ميرسد هنوز کيش باور نشده است.

 شکي نيست که اگر روابط عمومي قوي و حرفهاي در تمام ارکان و شئونات و مراکز کيش وجود داشته باشد صد البته کمک شاياني به جلب و جذب گردشگران و توريستهاي داخلي و خارجي خواهد نمود.

آموزش و  فراگيري مهارت فن بيان؛ تشريفات و آداب پذيرايي؛ زبان بدن؛ ارتباطات انساني؛ دانستن زبانهاي خارجي و... براي تمامي افراد ذيربط در کليه اماکن و مراکز کيش بسيار ضروري است و بايد گفت از نان شب هم براي بقا و دوام کيش شايد واجب تر است. برخورد سرد و بي روح يک کارگر ساده آموزش نديده يک رستوران تا برخورد ناصحيح يک خلبان و مهماندار تا برخورد بد يک راننده تاکسي و... همه و همه در از دست دادن مشتري بيشتر و بيشتر براي کيش شديدا موثر هستند؛ اما صد افسوس که کوچکترين توجهي نديدم. به نظر ميرسد سازمان منطقه آزاد کيش ميبايست با پاي کارآوردن همه اتحاديه ها؛ نهادها؛ اصناف و جوامع خدماتي؛ توليدي؛ اداري و... و با تدوين و ابلاغ يک برنامه جامع و يک بسته کاربردي آموزشي فني حرفهاي بايد همه افراد را تحت آموزشهاي ذکر شده در فوق قرار دهد و حتي بهگونهاي برنامهريزي و تصميمگيري شود که هيچکس بدون گواهي آموزشي مهارتي: فن بيان؛ زبان بدن؛ تشريفات و اصول پذيرايي؛ روابط عمومي و ارتباطات انساني و... در هيچ کجا بکارگيري نشود. يادمان باشد که فقط دانايي است که توانايي ميآورد.  اميد است مديران منطقه آزاد کيش فکر چاره عاجل و آجلي نمايند. به سهم خودم در اين مسير؛ کمک حالشان هستيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه