همه زيان هاي سيل را پاي آسمان نگذاريم

لارستان| بارش هاي سيلآسا و موسمي در تابستان امسال در شهرهاي جنوبي فارس هر چند مانند سيل ويرانگر ديماه 1400در بيرم لارستان نبود ؛ اما قصه پرتکرار آبگرفتگي معابر و خيابانهاي شهر بود. پرسش مطرح در حوادث سيل و زيانهاي آن اين است که آيا بايد همه زيان ها را به حساب آسمان و روان آبها گذاشت؟  سيل در استان فارس از شمال تا جنوبش از شرق تا غربش خسارتهاي جبران ناپذير جاني و مالي فراواني به بار آورد. 22 نفر ازهم وطنانمان در استهبان را به کام مرگ کشاند، چندين روستا در داراب و استهبان و نيريز و مرودشت و بختگان را زير آب برد، خانه هاي زيادي را تخريب، دام هاي دامداران را تلف و محصولات باغي و زراعي کشاورزن را به باد فنا داد. سيلاب و بارش هاي مونسون امسال در فارس و مناطق جنوبياش، سواي از خسارتها، تلخيها و مصيبتهايي که به همراه داشت اما در حقيقت  هشدار اساسي هم به مسئولان و متوليان امر به ويژه نهادهاي نظارتي و مسئول در حوزههاي زيستمحيطي، عمران شهري و روستايي هم بود.  در حين تنظيم گزارش، استوري جالبي از معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار فارس با بيتي زيبا اما پرمغز وعميق از شاعر پرآوازه ايران، فردوسي بزرگ را ميخواندم با اين مضمون که «به جويي که يک روز بگذشت آب، نسازد خردمند از او جاي خواب! مفهوم کلي و خلاصه اش اين است که همه چيز را به پاي آسمان نگذاريم. بيگمان اين تک بيت زيبا که نکتهها و حديثهاي مفصل بايد از آن تفسير و برداشت کرد و عبرتها بايد از آن گرفت را ميتوان به حکايت تلخ و تراژدي غمبار اين روزهاي ايران و بارانهاي سيل آسا و ويرانگري که علاوه بر خسارتهاي جبرانناپذير مالي، خانواده هاي زيادي را نيز داغدار و بي خانمان کردو هنوز هم به نظر دست بردار نيست، گره زد و به آن ربط داد. اين تک بيت به ما مي گويد رودخانه، خانه رود است؛ اما آيا برخي تغيير کاربريهاي افسار گسيخته، زمينخواريها و تجاوزهاي بيشمار به حريم و حاشيه رودخانه هاي خروشان با نيتهاي شوم و با چاشني زياده خواهي عده اي افراد سودجو اين امکان و حق طبيعي را براي عبور آب از رودخانه فراهم آورده است؟ امروزه بسياري از حاشيه رودخانه ها و سواحل دريا و درياچه ها که حتي دستور صريح و قاطع و قانوني رئيس جمهور براي پايان دادن و قلع وقمع ساخت وسازهاي غيرمجاز در اين مکانها نيز صادر شده، محل و جولان زمين خواران و زيادهخواهاني شده است که با سوء استفاده از قانون و در اين همه سال هاي کمبارشي و خشکسالي عرصه را بر اين مناطق و طبيعتهاي خدادادي و بکر تنگتر کردهاند. اين سيل و بارشهاي سيلآساي اين روزهاي تابستان داغ و مردادماهي سواي از همه مصيبتها، سختيها و خسارتهاي جبرانناپذيريش و حتي برکاتش اما در حقيقت سيلي محکمي هم بر صورت آن عده از زياده خواهان و فرصت طلبان و يا زمين خواراني زد که شايد تاکنون هيچ کس را ياراي مقابله با آنان نبوده؛ اما امروز اين سيل بنيانکن حسابشان را کف دستشان گذاشته است. البته اين باران هاي سيلآسا هشدار و تلنگري هم براي مسئولان و متوليان امري بوده که تاکنون در انجام وظايفشان کوتاهي و سهل انگاري کردهاند.

ايرنا

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه