سناريو‌هاي اصلاح افزايش حقوق بازنشستگان

بزرگترهايي که هنوز چشم انتظار تعيين تکليف هستندافزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در حال نزديک شدن به پايان مسير است. بعد از مداخله مجلس و اعلام ابطال مصوبه هيات دولت، مذاکراتي ميان بازنشستگان و مسئولان وزارت رفاه در جريان است و به نظر مي‌رسد پايان اين ماجرا به زودي از سوي سرپرست وزارت رفاه اعلام خواهد شد.
به زودي مصوبه بحث برانگيز افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اصلاح و پرونده اين اختلاف براي هميشه بسته خواهد شد.
به گزارش تجارت نيوز به احتمال زياد اين اتفاق امروز يا ظرف چند روز آينده خواهد افتاد و محمدهادي زاهدي‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي آنرا به اطلاع عموم مردم و به ويژه بازنشستگان تامين اجتماعي خواهد رساند.
اما مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي چگونه اصلاح خواهد شد؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد که براي اين اصلاح چند سناريو وجود دارد.
اختلاف از کجا آغاز شد؟
قبل از بررسي هرکدام از اين سناريوها، جا دارد تا يکبار ديگر به مصوبه بحث برانگيز کنوني و سير وقايع آن نگاهي بيندازيم.
بازنشستگان تامين اجتماعي نزديک به 3٫6 ميليون هستند که به دو گروه حداقل بگير و غير حداقل بگير تقسيم مي‌شود. هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به استناد مصوبه افزايش دستمزد شوراي عالي‌کار، براي سال 1401 پيشنهاد افزايش 57 درصدي مستمري حداقل بگيران و افزايش 38 درصدي به علاوه رقم ثابت 515 هزار تومان مستمري غير حداقل بگيران را مطرح کرد.
در نهايت هيات دولت اين مصوبه را به شکل ديگري اجرا کرد، براي حداقل بگيران تامين اجتماعي، مستمري معادل کارمندان بازنشسته درنظر گرفته شد و در مقابل براي غير حداقل بگيران افزايشي 10 درصدي تصويب شد، البته به کساني که دريافتي آنها زير 10 ميليون تومان بود نيز ماهانه مبلغ ثابت 650 هزار تومان تعلق گرفت.
اين مصوبه واکنش بازنشستگان غير حداقلي بگير سازمان تامين اجتماعي را به دنبال داشت. در نهايت هيات تطبيق مقررات مجلس اين قسمت از مصوبه را مغاير ماده 96 قانون تامين اجتماعي دانست و رئيس مجلس ابطال آن را به دولت اعلام کرد.
از نظر قانوني، دولت راهي غير از اصلاح اين مصوبه و جلب نظر مجلس ندارد. به همين دليل طي روزهاي گذشته مذاکراتي ميان بازنشستگان و مديران دولتي صورت گرفت که به نظر مي‌رسد مبنا و محور اصلي نگارش مصوبه جديد باشند.
سناريوهاي احتمالي اصلاح افزايش حقوق بازنشستگان
در همين راستا چند احتمال براي اصلاح مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي وجود دارد که مبناي مهمترين آنها حول افزايش 38 درصدي مستمري ساير سطوح قرار دارد.
در حالت اول، دولت افزايش 38 درصدي مستمري ساير سطوح را بدون پرداخت مبلغ ثابت 515 هزار تومان تصويب خواهد کرد. علت اين کار به تامين بار مالي افزايش مستمري حداقل بگيران باز مي‌گردد.
براي سال 1401 حداقل دستمزد کارگران افزايش 57 درصدي داشت و در کنار آن مزاياي جانبي حق مسکن، حق بن و حق اولاد نيز زياد شدند، مجموع اين افزايش‌ها درآمد يک کارگر ساده را به 5٫5 ميليون تومان در ماه رساند.
اما در رابطه با تعهداتي که ماده 111 قانون تامين اجتماعي براي پرداخت حداقل مستمري تعيين کرده است اين افزايش تنها شامل حداقل مزد است و شامل مزاياي جانبي حق بن و حق مسکن نمي‌شود. در واقع ارزش مزاياي جانبي بازنشستگي به مراتب ناچيزتر از مقداري است که به کارگران شاغل پرداخت مي‌شود.
برابر اين روال حداقل مستمري سازمان تامين اجتماعي بايد رقمي معادل 4٫1 ميليون تومان باشد که به عنوان حداقل مزد در شوراي عالي کار تعيين شد اما در عمل هيات دولت براي مستمري بگيران حداقلي، حقوقي معادل کارمندان بازنشسته حداقل بگير تعيين کرد و باعث شد تا درآمد ماهانه آنها تا 5٫5 ميليون تومان افزايش يابد.
از اين منظر حذف رقم ثابت مربوط به افزايش مستمري بازنشستگان غير حداقل بگير به منزله تامين بار مالي افزايش حقوق بازنشستگان حداقلي بگير خواهد بود.
اما در حالت دوم، همين افزايش 38 درصدي براي غير حداقل بگيران اتفاق خواهد افتاد، در عين حال حقوق حداقل بگيران نيز تغيير نخواهد کرد  اما در مقابل براي بازنشستگان ساير سطوحي که درآمدشان زير 10 ميليون تومان است، پرداخت رقم ثابت 515 هزار تومان منظور خواهد شد.
اينها مهمترين سناريوهايي است که در روزهاي گذشته براي اصلاح مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پيش بيني شده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه