بي برنامگي در مديريت آب حاصل از بارش

در شرايطي که تغييرات اقليمي، افزايش ميزان بارندگيهاي سيلآسا و تشديد سيل در کشورمان را به همراه داشته است، پرويز گرشاسبي، معاون آبخيزداري سازمان منابع طبيعي در گفت و گو با رکنا تأکيد دارد که سرعت اجراي عمليات آبخيزداري براي مديريت منابع آبي ناشي از بارندگي و سيل در ايران تنها يک سوم حداقل وضيعت مطلوب است. اين در حالي است که طبق ادعاي اين مقام ارشد سازمان منابع طبيعي کشور، در شرايطي که ايران در بحران آب قرار دارد، اگر عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در سراسر عرصههاي قابل اجرا در سطح کشور به طور کامل به انجام برسد، تمام آب کشاورزي مورد نياز ايران صرفاً از طريق تکميل همين دو عمليات قابل تأمين است. به گزارش رکنا، در همين راستا، پرويز گرشاسبي، معاون آبخيزداري سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري کشور با تأکيد بر نياز شديد ايران به توسعه عمليات آبخيزداري و آبخوان داري گفت: با وجود نياز مبرم ايران به توسعه عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، هنوز اين دو مفهوم به شکل مناسبي در کشور ما توسعه پيدا نکرده است. اين در حالي است که اگر ما زيرساختهاي آبخيزداري و آبخوان داري را در کشورمان تکميل کنيم، ميتوانيم از قسمت اعظم آب ناشي از انواع بارشها در کشورمان استفاده کنيم. وي افزود: جريان سيل معمولاً با حجم زيادي از رسوبات ريزدانه و درشت دانه از بالادست به سمت پايين دست حرکت ميکند و اگر ما بتوانيم اين رسوبات را با اجراي عمليات آبخيزداري در بالادست متوقف کنيم و آبها را زلالتر کنيم، فرآيند جذب آب به دل خاک در پايين دست يعني در آبخوانها و دشتها با سرعت بيشتري انجام ميشود. همچنين اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري با کاهش شدت تبخير آب باران، ميتواند ميزان استحصال آب حاصل از بارندگي را افزايش دهد.

بايد سيلاب به دل زمين نفوذ کند

اين مقام ارشد سازمان منابع طبيعي تأکيد کرد: اکنون که شاهد تخليه آبخوانها و کاهش محسوس حجم منابع آب زيرزميني در کشورمان هستيم، بايد کاري کنيم که آب ناشي از بارشهاي سنگين و جريان سيلاب بتواند به دل زمين نفوذ کند. براي اين کار نيز چارهاي جز توسعه انجام عمليات آبخيزداري نداريم و اين عمليات ميتواند باعث کاهش قدرت تخريبي و کاهش بار جامد سيل شود و منابع آب در دسترس در پايين دست براي انجام عمليات آبخوان داري و تغذيه سفرههاي زيرزميني را فراهم کند. گرشاسبي با بيان اين که در سطح وسيعي از ايران امکان اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوان داري وجود دارد، عنوان کرد: در حدود 125 ميليون هکتار از عرصههاي کشور که حدود 76 درصد از مساحت ايران را تشکيل ميدهد، پتانسيل وقوع سيل وجود دارد. با توجه به اين که در تمام اين عرصهها شاهد روند فرسايش آبي هستيم، امکان انجام عمليات آبخيزداري در تمام اين اراضي وجود دارد، ولي تا کنون تنها در 33 ميليون هکتار از اراضي ايران عمليات آبخيزداري انجام شده است و اين يعني ما تنها در 26 درصد از اراضي قابل اجرا، عمليات آبخيزداري را انجام دادهايم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه