اجراي قانون رتبه بندي از شهريور

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه، طرح رتبهبندي معلمان از 31 شهريور ماه بايد از سوي دولت اجرايي شود، تصريح کرد: بر اين اساس و با توجه به بودجه 38 ميلياردي تامين شده، حقوق معلمان بين يک ميليون و 700 هزار تا پنج ميليون تومان افزايش مييابد. عليرضا منادي سفيدان اظهار کرد: همه مباحث طرح رتبه بندي از جمله آيين نامه آن در حال نهايي شدن است و طي چند روز آينده از سوي دولت نهايي و وارد فاز اجرايي خواهد شد. وي در خصوص اينکه چه ميزان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد، گفت: برداشت ما از قانون اين است که بر اساس بودجه، 38 هزار ميليارد تومان که براي يک سال طرح رتبه بندي در نظر گرفته شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه