صادرات دام، بهانه اي جديد براي گراني گوشت

آرمان امروز: سر انجام پس از کشمکش فراوان و هشدارهاي مکرري که دامداران نسبت به وجود دام مازاد و احتمال حذف بخش قابل توجهي از دام ها به دليل گراني نهادهاي خوراک داده بودند روز گذشته صادرات دام زنده آزاد شد. موضوعي که اگرچه مي تواند براي دامداران نويد بخش باشد اما از آنجاييکه بازار گوشت قرمز تحت تاثير سياستهاي مافياي تشکلي قرار دارد احتمالا بهانه لازم را براي افزايش قيمت ها ايجاد خواهد کرد حال بايد منتظر شد و ديد دولت چه تمهيداتي را براي مقابله با سودجويي هاي التهاب آفرينان بازار به کار خواهد گرفت و ايا براي يک بار هم که شده سر مافياي بازار را که در تشکل ها بايد به دنبال آن گشت قطع خواهد کرد؟

بر اساس اين گزارش،  به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي مصوب پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و نه به شماره 180.67826 مورخ 1399.9.12 مجلس شوراي اسلامي، شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي، در راستاي اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانهها و حمايت از توليد کنندگان دام در مقابله با شرايط خشکسالي در سال 1401 تصويب کرد. بر اين اساس صادرات دام زنده پرواري غير مولد (قابل عرضه در بازار) بدون عوارض مترتب از سوي دولت، مجاز است و سقف تعداد دام زنده پرواري براي صادرات و تعداد قابل عرضه در هر مرحله توسط معاونت امور توليدات دامي و وزارت جهاد کشاورزي تعيين خواهد شد.

همچنين فرآيند اجراي صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود و تشکلها و اتحاديهها در امر صادرات دام زنده پرواري و يا گوشت قرمز در اولويت خواهند بود. از سوي ديگر وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در راستاي کاهش حاشيه بازار، نسبت به پيگيري لازم جهت تحويل غرفه در ميادين ميوه و ترهبار تهران و ساير مراکز عرضه مستقيم در استانها اقدام کند ضمن آنکه صادرکنندگان موظفاند به منظور مديريت بازار داخلي گوشت قرمز، در صورت درخواست شرکت پشتيباني امور دام کشور به ميزان (50) درصد مقدار صادرات هر مرحله را بر اساس معادل قيمت صادراتي جهت تأمين ذخاير راهبردي و يا پشتيبان بازار، به شرکت ياد شده تحويل و به فروش رسانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه