آيا راديوتراپي هميشه موثر است؟

حمیدرضا دهقان
اسـتـفـاده از روش هاي راديوتراپي در درمان بيماران داراي سرطان، زماني جايز و کمک کننده خواهد بود که سود درماني آن بيش از عوارض و خطرات ايجاد کننده در زمان درمان باشد. شيوع سرطان‌ها و روش‌هاي درماني مورد استفاده براي بيماران سرطاني به‌خصوص استفاده از راديوتراپي، امروزه کاربرد دارد و استفاده از روش هاي راديوتراپي در درمان بيماران داراي سرطان، زماني جايز خواهد بود که سود درماني آن بيش از عوارض و خطرات ايجاد کننده در زمان درمان باشد، در غير اينصورت مي بايست از تکنيک هاي جديد و روش هاي جايگزين و داراي عارضه کمتر در بيماران استفاده شود. 2 روش درمان راديوتراپي به نام هاي راديوتراپي درمانگر و راديوتراپي کمک کننده در بيماران سرطاني است. در روش راديوتراپي درمانگر که باعث ريشه کن کردن بيماري مي شود، نحوه درمان مي تواند به تنهايي توسط راديوتراپي باشد و يا در مواردي همراه با روش هاي درماني همچون شيمي درماني و عمل جراحي صورت پذيرد.
استفاده از روش راديوتراپي کمک کننده در حقيقت کمک به کيفيت زندگي بيمار است و در ريشه کن کردن بيماري تاثيري نخواهد داشت و براي استفاده از اين روش بايد اطمينان حاصل کرد که بيمار حداقل 6 هفته طول عمر خواهد داشت و در بيماران کمتر از 6 هفته داراي طول عمر به هيچ عنوان کمک کننده نخواهد بود و استفاده از راديوتراپي در اين افراد پيشنهاد نمي شود. در مواردي که آسيب هاي ناشي از درمان راديوتراپي بيشتر از سودمندي آن باشد نبايد از اين روش استفاده شود، در موارد سطح پائين بيماري و در زمان درمان ها در اين سطح، تعيين استفاده از راديوتراپي بعد از سنجش و سودمند بودن درمان نسبت به عوارض استفاده از راديوتراپي خواهد بود، به عنوان مثال در کانسر رحم که در مراحل اوليه تشخيص و جراحي انجام شده ديگر نياز به استفاده از راديوتراپي نخواهد بود. در مواقعي که حجم و گستره تومور بسيار بالا باشد استفاده از راديوتراپي سود زيادي در پي نخواهد داشت که در اينگونه موارد و تاثير بهتر درمان ابتدا استفاده از جراحي توصيه مي شود که بعد از آن راديوتراپي مي تواند کمک کننده باشد.
متخصص راديوتراپي و آنکولوژي

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه