واعظ آشتياني: سه عضو کميته بدوي صلاحيت ندارند

نامزد رياست فدراسيون فوتبال اميررضا واعظ آشتياني با اشاره ضمني به عدم صلاحيت برخي اعضاي کميته بدوي فدراسيون فوتبال اينطور حرفهايش را آغاز کرد:« بنده لايحه مربوط به اعتراض خودم را به کميته استيناف حول دو محور ارسال کردم.

 يکي اينکه کميته بدوي انتخابات ادعايش اين است که ما 5 امضاي مربوط به اعضاي مجمع را نداريم و نکته بعد تعارض منافعي که سه نفر اصلي کميته بدوي انتخابات ايجاد کرده بودند اعم از رئيس آن آقاي فلاحتي و دو عضو ديگر که از نظر قانون و آئيننامهاي که در فدراسيون فوتبال وجود دارد، جايگاهشان متزلزل است و حق راي و حق اظهارنظر و حق امضا ندارند. براساس آن چيزي که قانون ميگويد.» او ادامه داد:« لذا بنده لايحهام را امروز به کميته استيناف فرستادم و درخواست رسيدگي کردم.» 

مديرعامل پيشين استقلال در بخش ديگري از صحبتهايش با ايراد وارد کردن به فدراسيون فوتبال توضيح داد:« درارتباط با پنج عضو مجمع هم همانطور که قبلا گفتم مشکل، مشکل فدراسيون فوتبال بوده و نتوانستهاند شرايط سختافزاري و نرمافزاري را فراهم کنند تا ما بتوانيم پس از اينکه ساعت 17:30 کارمان تمام ميشود يا آقاي دکتر اسدي که ساعت 6 بعدازظهر کارش تمام ميشود با توجه به تراکم کاري در فدراسيون فوتبال بتوانند پنج نفر امضاي الکترونيکي خودشان را انجام بدهند؛ چون ساعت 16 همان روز سايت بسته بوده است. اين موضوع مورد مناقشه است و نسبت به اين موضوع اعتراض خودمان را به کميته استيناف اعلام کردهايم و منتظريم ببينيم نتيجه اعتراض ما چه ميشود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه