ثبت نام دانش آموزان را زودتر انجام دهيد

وزير آموزش و پرورش درباره امکان استمرار زمان ثبت نام در مقطع متوسطه دوم تا پايان شهريور به علت صدور ديرهنگام برگههاي هدايت تحصيلي گفت: ملزم هستيم تا زماني که دانش آموز باشد ما ثبت نام کنيم. يوسف نوري با اشاره به فعاليت مجلس دانش آموزي گفت: اگر به تشکيل اين مجالس نگاه تشريفاتي داشته باشيم خوب نيست. کارکرد اين مجلس، تفريحي يا کار صرفا گروهي هم نيست، بلکه ماهيت قانونگذاري دارد. وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه براي نقش مؤثر اعضاي مجلس دانش آموزي بايد آنها را به مرجع قانونگذاري در آموزش و پرورش يعني شوراي عالي آموزش و پرورش وصل کنيم، البته خودشان هم بايد آموزش ببينند و آماده شوند، افزود: در اين صورت است که اعضاي مجلس دانش آموزي آماده تصميمگيري و تصميمسازي مي شوند و از حالت تشريفاتي هم خارج ميشوند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه