بازگشت مذاکره کنندگان به وین

آخرین تلاش اتحادیه اروپا برای نجات برجام

آرمــان امــروز: ســرانجام پــس از رایزنــی های روزهــای اخیر میان همه طرف های گفت وگو کننده برجامی در وین، هیئت ایرانی به سرپرستی علی باقری کنی عصر روز گذشته عازم وین شد. سفر هیئت ایرانی به وین و اظهارات مقام هــای اروپایــی و امریکایی برای ایجاد گشایش در بن بست مذاکرات، این احتمال را که ممکن است دور تازه گفت وگوها بــا ابتکار «جوزف بورل» رئیس کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا به گشــایش در وضــع انجمادی مذاکرات بینجامد، افزایش داده است. بورل به همراه برخــی دیگر از رهبران کشورهای اروپایی در هفته های اخیر و به رغم ابراز ناامیدی هایی که طرف های ایرانی و امریکایی درباره بن بست مذاکرات مطرح کرده اند، همه تلاش خــود را بــه کار گرفته اند تــا مواضع تهران و واشنگتن را درباره توافقی قابل دسترس نزدیک کنند. ایران و امریکا در ماه های اخیر به ویژه در دور هشــتم مذاکرات ویــن و نیز دوحه با تاکید بر مواضع حداکثری خود، نتوانســتند به توافق دســت یابند. هنوز معلوم نیست که دستور کار دورتازه مذاکرات وین برچه اساسی است اما نشانه ها از نرمش تهران و واشــنگتن در قبال ابتکار بورل حکایت دارد. تاکنون کلیاتی از ابتکار بورل منتشر شده است اما هنوز اطلاعات روشــنی در این باره در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. به نظر می رسد طرف ها توافق کرده اند تا مشروح ابتکار بورل در جریان مذاکــرات و نتایج احتمالی آن عمومی شــود. در این حال تهران و واشنگتن به رغم جنجال های رسانه ای براین نظر هستند که گره های هرگونه توافق در وین گشــوده شود. اینکه آیا قرار است تهران و واشنگتن به توافق بر محور برجام بازگردند و یا توافق تازه ای در توافق تازه ای در دست بررسی است را آنده دور تازه مذاکرات معلوم خواهد کرد. اخبار برجامی را در صفحات یک و دو بخوانید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه