وزير اقتصاد: تورم تحت کنترل است

آلبرت بغزيان (اقتصاددان) در گفت وگو با آرمان امروز اين ادعا را نقد مي‌کند

آرمان امروز| وزير اقتصاد و دارايي روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به مناسبت فراررسيدن روز خبرنگار ابتدا نسبت به گزارشهايي که برخي از رسانهها در خصوص عملکرد دولت آن هم در آستانه يک سالگي منتشر ميکنند انتقاد کرد. خاندوزي دليل اين انتقاد را استفاده رسانهها از دادههاي غلط عنوان کرد که به تخريب اذهان عمومي منجر ميشود. البته ترديدي وجود ندارد که صرف انتقاد آن هم بدون استناد بر آمار واقعي روشي نامرسوم است. البته در اين ميان دولت نيز در يک سال گذشته نشان داده سعي دارد تا منتقدان را با وابسته کردن به دولت قبل و انداختن توپ مشکلات به زمين مسئولان قبل مجبور به سکوت کند اما در اين بين به نظر ميرسد دولت به جاي آنکه رسانهها را متهم به استفاده از دادههاي آماري غلط کند در ابتدا اختلافات آماري که از سوي نهادهاي رسمي باعث شکل گيري انحراف از اهداف ميشود را مورد توجه قرار دهد اگرچه که روز گذشته وزير اقتصاد با استناد بر اين انتقاد سعي کرد در آستانه يک سالگي دولت آمارهايي را ارائه دهد که کنترل دولت بر تمامي شاخصهاي کلان اقتصادي را به نمايش گذارد. اما قطعا شرايط کنوني حاکم بر سفره مردم گوياي کنترل و رشد شاخصه هاي اقتصادي است که مورد نظر تيم اقتصادي دولت است. سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران در حاشيه نشست هيات دولت با اشاره  به  سالگرد شروع به کار دولت سيزدهم اينکه گزارشهاي مربوط به ارزيابي عملکرد دولت در رسانههاي مختلف مطرح و در مورد آن بحث شود را طبيعي دانست و افزود: ما اين فرصت را براي مشارکت صاحبنظران و منتقدان مغتنم ميشماريم. وي خاطرنشان کرد: درخواست جدي دارم اينکه همه اصحاب رسانه سعي کنند مستند به اعداد و ارقام رسمي کشور مطالب را تهيه کنند. متاسفانه از دادههاي غلطي گاهي استفاده ميشود که فايدهاي جز تخريب اذهان عمومي جامعه ندارد.

وي با بيان اينکه واقعيتي هست که برخي از آنها نقاط ضعف است، گفت: در فاصله بين ارديبهشت تا تيرماه به لحاظ شاخصهاي قيمتي فشار بيشتري روي مردم بود و شاخصهاي تورمي هم اين را نشان ميدهد، اما مسير تحت کنترل است و همانطور که تورم تيرماه کاهش داشت در مرداد هم همين کاهش را نسبت به تيرماه شاهد خواهيم بود. در بهار 1401 پايه پولي کشور 6 درصد افزايش يافته است در حالي که در 1400، 9 درصد بود يا دولت در بهار امسال  با يک پنجم تنخواه بودجهاي سال گذشته خودش تمام هزينهاي مصرفي اش را مديريت کرد اينها نشان مي دهد که اين دست مسيرهاي بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است.

خاندوزي گفت: درباره چهارماه اخير امسال هم آمارهاي رسمي نشان مي دهد که توانستيم 22 درصد افزايش صادرات داشته باشيم و 16 درصد افزايش واردات داشته باشيم و اين افزايش ها به لحاظ وزني نيست، بلکه توانستيم صادرات با ارزش افزوده بيشتر را داشته باشيم يا افزايش 40 درصدي درآمد ناشي از ترانزيت از مصاديقي است که نشان ميدهد روند کلي در حوزه رونق اقتصادي رو به بهبود است . وزير اقتصاد و دارايي توجه به فضاسازي در رسانه هاي عمومي در موضوع رسوب کالا در بنادر، گفت: تلاش جدي صورت گرفت که عقب افتادگي کشور در اين بخش جبران شود و بيش از يک ميليون و 250 هزار تن از کالاها با فشار جدي دولت و وزارت اقتصاد از بنادر ترخيص شد و بخش کوچک ديگري باقي مانده است.

آلبرت بغوزيان: کنترل تورم به معناي نبود گراني است

همچنين در اين زمينه آلبرت بغوزيان استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با «آرمان امروز» ميگويد: «در حال حاضر دليلي براي افزايش قيمت وجود ندارد. آنچه که بايد اتفاق افتاده است.ارز 4200 برداشته شد، اختلاسهاي بانکي صورت گرفت و تحريمها هم اثر خود را گذاشته است. طي ماههاي گذشته هر توليد کنندهاي که از وزراتخانه زير مجموعه مجوز افزايش قيمت را گرفته است. بنابراين متغير خاصي براي افزايش قيمت وجود ندارد اما اين اتفاق رخ نميدهد.

زماني که تورم ماه به ماه محاسبه ميشود يعني اتفاقي در يک ماه باعث تورم در ماه بعد ميشود. ما افزايش قيمت را ميبينيم اما متغير و عامل اصلي در ماه قبل توسط نهاد سياستگذار بيان نميشود. در حال حاضر اثرات عوامل بر روي شاخص ها به سرعت اتفاق ميافتد. بنابراين دليلي ندارد که در مرداد ماه تورم داشته باشيم و چرا بايد در شهريور ماه بازهم شاهد تورم باشيم؟

وزير ميگويد ما تورم را تحت کنترل درآورديم اين به معناي آن است که مانع از بروز تورم ميشود اما آيا اين اتفاق رخ ميدهد؟ بايد ديد معناي تورم تحت کنترل چيست؟ يک مرحله قبل از آن ميشود کنترل قيمتها که وزير بايد بگويد افزايش قيمتها را مهار کرديم تا در ادامه تورم کنترل شود. اما اينکه در هر ماه تورم داشته باشيم جاي سوال دارد. مثل اين است که بگوييم مريضي دچار خونريزي است و اين خونريزي ادامه دارد اما کمتر شده است، اما در ادامه اين بيمار از خون ريزي خواهد مرد. آيا در علم اقتصاد هر ماه تورم داشتن طبيعي است؟ پس چطور در کشورهاي توسعه يافته تورم را طي 40 سال مقايسه ميکنند و ميگويند طي اين 4 دهه بي سابقه بوده است. اين به معناي مهار و کنترل تورم است نه اينکه هر ماه شاهد تورم باشيم. در آلمان پس از جنگ جهاني دوم تورم بيسابقهاي رخ داده است که دليل آن جنگ روسيه با اوکراين است. اما به محض اينکه اثر اين جنگ کم شود تورم و افزايش قيمت مهار ميشود. هر چند در اين کشورها در همين وضعيت هم افزايش قيمتها کنترل ميشود.

در حال حاضر تورم بنزين، مواد غذايي و... به دليل جنگ در کشورهاي اروپايي رخ داده است اين طور نيست که دوباره طي 6 ماه آينده تورم ديگري اتفاق بيفتد، مگر اينکه عامل ديگري مانند تشديد جنگ رخ دهد.

اما در ايران گفته ميشود که هر ماه تورم داريم ما تلاش ميکنيم که ميزان تورم بيشتر از گذشته نشود. در حالي که بايد پرسيد چرا به طور کلي تورم بايد در هر ماه وجود داشته باشد؟ مگر قرار است هر ماه تصميم غلطي گرفته شوديا اتفاق بدي رخ دهد که هر ماه بايد تورم داشته باشيم.

اگر عامل کسري بودجه يا تزريق نقدينگي است که بايد جلوي آن را بگيرد. يا اينکه دولت حريف عدهاي که دائماً قيمت ها را افزايش ميدهند؛ نميشود که در اين صورت نيز وزرا بايد اين مافياها رو پيدا کنند که اگر نميتوانند وزارتخانهها کارآمدي کافي را ندارند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه