ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان

آرمان امروز: در صد وهجدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت سازی و کمک دستگاههای مختلف و بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با بخش دولتی در خصوص اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی مرتبط با احیاي زاینده رود، تالاب گاوخونی و تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي، تدوین و بررسی شاخصهاي عملکردي حوزه فناوري و نوآوري استان با هدف برنامهریزي، نظارت و مدیریت بهترو بررسی پیشنهادات در خصوص بهره برداري از محل سابق نمایشگاه بینالمللی استان اختصاص یافت. درابتدای این جلسه استاندار اصفهان در خصوص پیشنهاد ارایه شده مبنی بر ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان گفت: مدیریت استان در تلاش است در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیتسازی و کمک دستگاههای مختلف و حمایت پولی، مالی و بانکی، آینده این استان را به شکل مطلوبی رقم بزند. سید رضا مرتضوی با بیان اینکه وظیفه راهاندازی این سامانه برعهده هیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان است تصریح کرد: باید این سامانه را با قابلیت مناسب برای تصمیم گیریهای آینده استان و همافزایی و کمک بخش خصوصی راهاندازی کنیم. در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز محل قدیم نمایشگاه اصفهان در جوار پل شهرستان به دلیل نزدیکی به محور گردشگری شهررا فرصتی استثنایی برای اصفهان دانست و خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر کاربری محل نمایشگاه قدیم اصفهان در مجاورت پل شهرستان شد.  مسعودگلشیرازی همچنین با اشاره به از دست رفتن جایگاه فرش دستباف اصفهان در حوزه صادرات خواستار تعامل کلیه نهادها برای احیای این جایگاه و اختصاص بخشی از محل نمایشگاه قدیم اصفهان برای ایجاد نمایشگاه دایمی فرش و صنایع دستی اصفهان شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه