نامه کمیسیون اخلاق به فدراسیون فوتبال

رفتار برخی از تماشاگران خانم هنجارشکن است

کميسيون اخلاق با ارسال نامهاي خطاب به مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال، نسبت به رفتار برخي از تماشاگران خانم در استاديومها ابراز نگراني کرد و خواستار مديريت بهتر در اين زمينه شد. در نامه کميسيون اخلاق خطاب به مهدي تاج اين چنين آمده است: ضمن تبريک انتصاب جنابعالي به عنوان رياست فدراسيون فوتبال، به آگاهي ميرساند احترام به قوانين و ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي هر کشور جزء لاينفک مقررات بينالمللي منجمله در حوزه ورزش ميباشد و انطباق الزامات فدراسيونهاي جهاني با هنجارهاي فرهنگي و ارزشهاي اخلاقي پذيرفته شده جامعه از وظايف مديران ورزش کشور ميباشد.

در ادامه اين نامه مي خوانيم: انتشار برخي تصاوير مرتبط با حضور بانوان در مسابقات ليگ برتر حاکي از هنجارشکني و رفتارهاي مغاير ارزشهاي اخلاقي توسط تعدادي از تماشاگران بوده و اين امر موجب تشويش خاطر جامعه اخلاقمدار کشور گرديده است. بر همين اساس ضمن درک تعهدات بينالمللي و لزوم پاسخگويي به مطالبات جامعه، انتظار است تمهيدات لازم براي مديريت صحيح حضور تماشاگران در ورزشگاهها  فراهم گرديده و ضمن مسئوليتپذير نمودن مديران ذيربط، با هرگونه هنجارشکني و رفتارهاي خلاف فرهنگ و ارزشهاي اخلاقي برخورد گردد.

سيدمجتبي قاسمي - دبير کميسيون اخلاق ورزش کشور

فدراسيون فوتبال به تازگي طي هماهنگي با نهادهاي ذيربط مجوز حضور بانوان به تعداد محدود را در استاديوم آزادي فراهم کرد و در حال حاضر تنها تيم هاي استقلال و پرسپوليس به دليل بازي در استاديوم آزادي مي توانند از حمايت تماشاگران خانم بهره ببرند. فراهم کردن اين مقدمات در راستاي تاکيد فيفا به فدراسيون فوتبال بود که بايد بانوان ايراني از نزديک تماشاگر بازي هاي ليگ برتر باشند. فيفا حتي به خاطر عدم حضور بانوان در بازي ايران لبنان در استاديوم امام رضاي مشهد که با حواشي و برخوردهايي هم با آنها همراه بود جلسه انضباطي تشکيل داده است و اين جلسه 31 شهريور برگزار ميشود.

 بايد منتظر ماند و ديد که با نامه کميسيون اخلاق ورزش کشور به فدراسيون فوتبال شرايط حضور بانوان تماشاگر در استاديوم آزادي به چه شکلي پيش خواهد رفت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه