کاریکلماتور

نادان براي قد علم کردن در جمع هورمون رشد ميخورد.
 با غلطک بدهي هايم را صاف کردم.

محمدمهدي معارفي

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه