دستگیری مظنونین ترور «شهید صیاد خدایی»

مسعود ستايشي، سخنگوي قوهقضائيه در نشست هفتگي با خبرنگاران ضمن تشريح وقايعي که در هفتهجاري اتفاق افتاده است، درباره پرونده ترور شهيد صياد خدايي، پرونده اکبرطبري معاون اجرايي پيشين دستگاه قضايي و همچنين پرونده تخلف يکي از منصوبين وزرا توضيحاتي را ارايهکرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره رسيدگي به پرونده ترور شهيد صياد خدايي گفت: در اين زمينه چند نفر دستگير شدهاند و براي آنها قرار قانوني صادرشده است. مسعود ستايشي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تاکنون 7 جلسه رسيدگي به پرونده اتهامات شهردار و اعضاي شوراي شهر لواسان برگزار شده، نتيجه دادگاه به کجا رسيد و آيا احکام متهمان صادر شده است يا خير؟ گفت:  پرونده مذکور در شعبه 5 دادگاه کيفري يک استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته بود. نقصي در روند رسيدگي به پرونده در 22 اسفندماه صورت گرفت که پرونده به شعبه 15 بازپرسي  ارسال ميشود. شعبه مذبور اهتمام لازم را براي رفع نواقص ابرازي صورت ميدهد.  تا پايان شهريور ماه پرونده به شعبه 5 دادگاه کيفري يک استان تهران ارسال ميشود و با تاکيدي که به رياست شعبه انجام شده است، رسيدگي به پرونده تا نيمه اول مهرماه استمرار پيدا ميکند. ستايشي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده ترور شهيد صياد خدايي گفت: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است. چند نفر در ارتباط با اين موضوع دستگير شدهاند و براي آنها قرار قانوني صادر شده است. وي ضمن خودداري از ارائه توضيحات بيشتر در اين باره گفت که تحقيقات اين پرونده واجد طبقه بندي و محرمانه است. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شما پيش از اين گفته بوديد پرونده اکبر طبري در دو اتهام مورد اعاده قرار گرفته و  به شعبه هم عرض کيفري ارجاع شده و جلسات رسيدگي به اين تقاضاي اعاده دادرسي به زودي آغاز مي شود.  آيا جلسات دادگاه  درباره اين دو اتهام طبري برگزار و رايي صادر شده يا خير؟ گفت: پرونده با پذيرش اعاده دادرسي موضوع ماده 477 قانون ايين دادرسي کيفري در شعبه 15 دادگاه کيفري يک تهران مطرح  رسيدگي  و مقيد به وقت رسيدگي در 18 مهرماه  سال 1401 است. وي افزود: متهمان ديگري هم هستتند  که دو نفر در رابطه با واخواهي است و 7 نفر از ديوان نظري داشتند که  در شعبه 5 دادگاه کيفري در حال رسيدگي است و مقيد به وقت رسيدگي در ساعت 10 صبح  26 مهر ماه سال  1401 است.

ستايشي ادامه داد: پرونده رسيدگي شد و 4 نفر تبرئه شدند و دادگاه 17 متهم ديگر را  به سه ماه و يک روز حبس تعزيري و تحمل 30 ضربه شلاق تعزيري که به 30 ميليون ريال جزاي نقدي تبديل شده، محکوم کرده است. با توجه به وضعيت و نگاه کريمانه و اينکه سابقه نداشتند حبس به جزاي نقدي 7 ميليون تومان تبديل شده است که  قرار تعليق مجازات هم  صادر شده و اين افراد ميتوانند به کار خود ادامه دهند زيرا حکم يکسال تعليق شده است و پرونده در مرحله بدوي است و  قابليت تجديدنظر دارد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه يکي از منصوبين وزرا در يک وزارتخانهها به اتهام دريافت رشوه بازداشت شده است؟ گفت: حسب گزارشات، براي اين فرد به اتهام ارتشا به همراه فرد ديگري قرار بازداشت موقت صادر شده و فعلاً در زندان به سر ميبرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه