نعمت احمدی، در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز»:

خاک ایران را سند نزنید

آرمانامروز/ دستگاه قضايي اقدامات موثر و قاطعي در جهت تثبيت مالکيت رسمي جزاير تنب کوچک و بزرگ و ابوموسي انجام داده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي اين سه جزيره به نام دولت جمهوري اسلامي ايران سند رسمي مالکيت صادر کرده است.

نعمت احمدي، در گفتوگو با «آرمان‌‌امروز» با اشاره به سند زدن براي جزاير سهگانه اظهار داشت: اگر قرار باشد براي دولت رئيسي اشتباهي بزرگ و نابخشودني تصور کنيم، همين است که براي جزاير سهگانه سند زدهاند. مثل اين است که منِ نوعي بروم و از دادگاه بخوام سندي صادر کند که من پسر پدرم هستم.

اين حقوقدان در ادامه گفت: در واقع اين اشتباه هم استراتژيک است هم تاکتيکي. سئوال من از آقايان اين است، شما سند زديد که بهچه کسي ثابت کنيد، جزاير سهگانه جزيي از خاک ايران است. در واقع با اين توضيح بايد بگوييم نيازي نيست که خاک ايران را سند بزنيد دهههاي متوالي است که امارات ادعايي واهي در اينباره دارند و نمي‌‌توانند چيزي را ثابت کنند. اما با اين کار اشتباهي که آقايان دولتي انجام دادهاند، به ادعايشان رسميت بخشيد. يعني با سند زدن به جزاير سهگانه حالا اماراتيها ميتوانند  بگويند، ايران خواسته ما را جدي گرفته است و از طريق اين کار به مقابله با امارات برخواسته است.

نعمت احمدي در پايان گفت: دولتها مامور به اين هستند که از داراييها و منافع ملي بهخوبي مراقبت کنند تا هيچ کشوري به ‌‌خود اجازه جسارت به خاک ايران را ندهد. اما دولت سيزدهم بازهم خطايي بزرگ مرتکب شد و موجب شد، امارات و کشورهاي ديگر از اين بهبعد زيادهخواهي کنند. توصيهام به آقايان دولتي اين است، هنگام تصميمگيري از مشاوران آگاه به امور کمک بگيرند تا ديگر شاهد تصميمهاي هزينهساز نباشيم.  بازهم تکرار ميکنم، صدور سند به جزاير سهگانه اشتباهي فاحش بود که حتي ميتواند تماميتارزي کشور ما را تهديد کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه