اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز»:

مذاکره پنهانی بین ایران و آمریکا وجود ندارد

آرمانامروز: در حاليکه همه اخباري که درباره احيا يا مسکوت ماندن برجام، خبر از منتفي شدن توافق حداقل تا روز برگزاري انتخابات کنگره ايالاتمتحده ميدهند، محمد مرندي با گفتن اينکه «توافق نزديک است» ترديدهايي را در اذهان عمومي شکل داد.

اسماعيل کوثري  در گفتوگو با «آرمانامروز» در اينباره توضيحهايي را مطرح کرده است:

تعلل در توافق هستهاي چه دليل يا دليلهايي ميتواند داشته باشد؟

توافق چيزي نيست که نتوان به آن رسيد. مشکل اين است که آمريکا بهجاي اينکه خسارت خروج از برجام را بپردازد، زيادهخواهي ميکند و حاضر نيست شرطهاي منطقي ايران را بپذيرد. در واقع آمريکاييها بدقلقي ميکنند و فکر ميکنند دولت رئيسي هم مثل دولت روحاني با خوشخيالي کوتاه ميآيد و توافقي امضاء ميکند که آمريکاييها هر زمان که خواستند، زير تعهدشان بزنند. اين در حالي است که دولت انقلابي بههيچوجه تسليم نميشود و فقط در صورت پذيرش شرطهاي چهارگانه برجام را امضاء خواهد کرد. يعني ايالاتمتحده بايد همه تحريمها را بردارد و در قدم بعدي تضمين بدهد و در گام سوم ايران بايد فرصت و امکان راستيآزمايي داشته باشد. همچنين آژانس هم نبايد کاري با پادمان نداشته باشد. بههرحال نميشود اسراييل هر چند وقت يکبار ادعا کند، سندي درباره فعاليت هستهاي دارد و آژانس هم بهاين بهانه بخواهد زير و بم هستهاي ايران را بررسي کند.

البته ظاهرا قول و قرارهايي گذاشته شده است. آقاي مرندي مشاور تيم هستهاي از نزديکي توافق خبر داده است.

هيچ مذاکره و فعاليت پنهاني بين ايران و آمريکا وجود ندارد. حتما منظور آقاي مرندي اين بود که ايران حاضر است، در شرايط منطقي و دوجانبه توافق را امضاء کند. اما اين را بدانيد که دولت رئيسي بههيچ وجه تسليم خواستههاي نامشروع ايالاتمتحده
نخواهد شد.

اگر برجام برنگردد، شرايط سخت خواهد شد.

دولت سيزدهم خوشبختانه بنا را بر اين گذاشته است که مسايل داخلي را به پرونده هستهاي گره نزند. بر همين اساس دليلي بر کوتاهآمدن نميماند. خدا را شکر که دولتيها بهگونهاي عمل کرده‌‌اند که همه بدانند، بدون برجام هم ميتوانيم گليممان را از آب بيرون بکشيم.

اما مردم همچنان کالاهاي اساسي را روز به روز گرانتر تهيه ميکنند.

ببينيد! اگر کسي بخواهد، عمل قلب باز انجام بدهد، طبيعي است بايد خودش را براي شرايط دشوار آماده کند. دولت تصميم به جراحي اقتصادي گرفته است و بههمين دليل مردم بايد صبر کنند تا انشاءالله شرايط به‌‌گونهاي رقم بخورد که در کمال آرامش زندگي کنند. بخش زيادي از مردم به دولت اعتماد دارند و اميدوارند در آيندهاي نزديک مشکلاتشان کم شود.

البته بخشي از مردم هم نسبت به فعاليت و تصميمگيري تيم هستهاي ترديدهايي جدي دارند. بههرحال مذاکرهکنندگان فعلي در زمان دولت گذشته اساسا باهرگونه توافق و حتي مذاکرهاي با آمريکا و غرب مخالفتي جدي داشتند.

مخالفتها به اين دليل بود که دولت روحاني با خوشخيالي نسبت به آمريکايي‌‌ها ضربههاي زيادي به منافع ملي تحميل کردند. اما الان کساني دور ميز مذاکره مينشينند که به چيزي غير از منفعت کشور و مردم فکر نميکنند. بهعنوان مثال آقاي عليباقري در دوران دانشجويي در جبهههاي جنگ حاضر بود. حالا چطور ميتوانيم به وطنپرستي و تلاشهاي اين چهره شک داشته باشيم.

براي سئوال پاياني؛ آمريکا بهبرجام بيشتر نياز دارد يا ايران؟

اينطور نيست که با عدم توافق نتوانيم، کشور را اداره کنيم. تکرار ميکنم ما به برجام احتياج زيادي نداريم و بههمين دليل اشتباه دولت روحاني را در اعتماد به آمريکا تکرار نخواهيم کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه