عباس عبدی : این فشار مالیاتی بر جامعه خطرناک است

طي چندين سال گذشته برنامه دولت براي استفاده از ظرفيتهاي مالياتي به منظور جبران کسري بودجه دولت افزايش يافته، به طوري که پايههاي جديد مالياتي در اين ساليان بروز و ظهور کرده است، ماليات بر ثروت، ماليات بر خانه و خودروهاي لوکس، ماليات بر خانههاي خالي و به تازگي ماليات از حسابهاي بانکي همگي پايههاي جديدي هستند که دولت از آنها قصد ماليات ستاني بيشتر را دارد.

عباس عبدي تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي در گفتوگو با فرارو با اشاره به اينکه در هر جامعهاي مردم ميخواهند باهم زندگي کنند، اظهار داشت: «قاعدتا مردم نياز به دولت دارند و اين دولت مخارجي دارد که بايد تامين شود. برخي دولتها به منابع زيرزميني و غيرمالياتي کافي دسترسي دارند، همچون دولت ما که در گذشته به درآمدهاي ناشي از منابع کافي دسترسي داشته است.»

عبدي با اشاره به اينکه نفس افزايش ماليات دولت را پاسخگو نميکند، بيان داشت: «اخذ ماليات از مردم اين اميد را ايجاد ميکند که مردم احساس کنند، که دولت پول آنها را ميگيرد و بايد جوابگوي خدمات داده شده باشد پس فشار ميآورند تا دولت پاسخگو باشد، اين به نظر بنده لحظهاي و آني اتفاق نميافتد و نياز زمان است، تا دولت پاسخگو بشود، اين درحاليست اگر دولتي که بر پايه درآمدهاي مالياتي اداره ميشود، پاسخگو نباشد بين مردم و دولت تنش به وجود ميآيد.»

 وي افزود: «دولت اگر منابع کافي نداشته باشد تنها راه تامين نيازهاي مالي دولت اخذ ماليات است، در چنين صورتي اگر مقدار اندکي ماليات بگيرد، همان اندازه هم خدمات اندک و کم کيفيت ميدهد و رضايت مردم تامين نخواهد شد؛ زيرا که خدمات ضروري زيادي وجود دارد که مردم نميتوانند خودشان آن را تامين کنند و اين کار را بايد دولت انجام دهد.»

اين تحليلگر مسائل اجتماعي اضافه کرد: «بنابراين نکته اول اين است که ماليات ستاني نبايد از يک حدي فراتر برود، زيرا در اين صورت مردم ناراضي خواهند شد، نکته دوم اين است که از فعاليت اقتصادي و توليدي نبايد ماليات بيش از حد گرفته شود، به بيان ديگر ماليات بايد به گونهاي گرفته شود که مانع توليد نشود و اين رويکرد قاعده و قانوني دارد، اقتصاددانان در چنين شرايطي توضيح ميدهند که اگر مثلا از فلان فعاليت ماليات بيشتري بگيريد، اين به ضرر توليد اقتصادي جامعه است، چون شما ماليات را ميگيريد که خدمات مفيدي براي رشد اقتصادي به جامعه ارائه دهيد؛ بنابراين زيان افزايش ماليات از حد متعارف بيش از منافع آن است. اين فشار مالياتي خطرناک است و اگر از يک حدي بالاتر رود بخشهاي مولد زمينگير شده و اقتصاد جامعه با مشکل روبرو ميشود.»

عبدي ادامه داد: «بنابراين براي هر ميزان مالياتي که ميخواهد اضافه شود، بايد دو توجيه وجود داشته باشد، يکي اينکه دولت خدمات بهتري را نسبت به قبل ارائه دهد که وجود اين خدمات موجب بهبود رفاه کل جامعه خواهد شد و يکي ديگر اينکه از مواردي ماليات گرفته شود که تاثير منفي روي توليد و پيشرفت اقتصادي نگذارد، اين دو مورد را رعايت کنيم مشکلي پيش نميآيد. پس بايد پرسيد که ماليات ستاني چگونه بايد باشد؟ آيا از طرف دولت متناسب با آن خدمات ارائه ميشود، يا خير؟ ايا مردم از اين خدمات رضايت خواهند داشت يا خير؟ آيا اين ماليات کمک به توليد ميکند يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است بگيرند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه