«آرمان‌امروز» شرایط را در صورت مسکوت ماندن برجام بررسی می‌کند

کور شدن گره اقتصادی، شدت گرفتن ایران‌هراسی

آرمانامروز: توافق هستهاي يکي از اهداف مهم نظام بينالملل بهشمار ميرود. در واقع اين توافق احتمالي براي ايران با دلايل اقتصادي، براي آمريکا با دلايل سياسي و امنيتي براي اروپا با دلايل استراتژيکي حائز اهميت است. با وجود اختلاف سليقهها و تاکيد طرفين بر اجرايي شدن همه خواستههايشان ،  «برجام» همچنان بلاتکليف است. عدهاي عقيده دارند آمريکا تحتتاثير تندورهاي داخلي و لابي اسراييل عامدانه هرگونه توافق را به بعد از برگزاري انتخابات کنگره موکول کرده است و بايد توافق را منتفيشده دانست.

در چنين فضايي ايران بهعنوان طرف اصلي اين پرونده، در وضعيتي قرار گرفته است که احتياج مبرمي به پايان اين تنازع پر ماجرا دارد. چرا که بازشدن دروازههاي بازار جهاني بدون توافق امکانپذير نيست و تداوم بلاتکليفي فعلي، مانعهاي بيشتري را پيش روي اهداف اقتصادي ايران خواهد گذاشت.

حسن بهشتيپور و  مهديمطهرنيا کارشناسان مسايل بينالمللي در گفتوگو با «آرمانامروز» به بررسي هزينههاي تعلل در برجام پرداختهاند.

برجام براي ايران حياتي است

حسن بهشتيپور ، کارشناس مسايل بينالملل در اين رابطه اظهار داشت: قانوني نانوشته اينطور حکم ميکند، وقتي براي بستن قرارداد پاي ميز مذاکره مينشينيم، بايد ارزيابي و تحليل درستي از وضعيت داشته باشيم و بر اساس همان وارد چانهزني شويم. يعني اگر امضاي قرارداد را مهم و تنها راه برونرفت از گرفتاريها بدانيم، لازم است اين مساله را در مذاکرات در نظر بگيريم.

حسن بهشتيپور در ادامه سخنانش گفت: تحريم در نظام بينالملل ابزراي براي کنترل کشورها است و بههمين دليل اين مساله در طول سالهاي اخير از جانب آمريکا و همپيمانانش بهکار گرفته ميشود تا ايران را تحتفشار قرار بدهند. پس لازم است، تيم هستهاي ساز و کاري را تعيين کند تا برجام بالاخره احيا شود. او افزود: ايران در حالي چشمانتظار برجام است که در داخل، نظرهاي متفاوتي درباره اهميت برجام جاري و ساري است. گروهي با نگاهي توام با افراط، ترجيح را بر عقبننشستن برابر آمريکا ميدانند و با اين استدلال که «تحت هيچ شرايطي نبايد مقابل آمريکا و غرب عقب بشينيم» تعامل با چين و کشورهاي همسايه را براي نظم دادن به مناسبات اقتصادي کافي ميدانند. اصرار آنها در شرايطي است که برخي از کشورهاي منطقه در 2 سال اخير به اسراييل براي رابطه چراغسبز نشان دادند، يعني آنها خود را ملزم به تعامل با ايران نميدانند.

حسن بهشتيپور در پايان گفت: براي ايران 2 راه بيشتر نمانده است. يا بايد مذاکرات را بر اساس منطقگرايي و واقعبيني جلو ببرند و با توافق احتمالي گره کور مناسبات اقتصادي با جهان را باز کنند يا اينکه قيد هرگونه توافق را بزنند و مسيري صعبالعبور پيشروي اقتصاد بگذارند که در چنين حالتي، نمي‌‌توانيم به برچيدهشدن مانعهاي پيشرو اميدي داشته باشيم.

شدت گرفتن ايرانهراسي با مسکوت ماندن توافق

مهدي مطهرنيا ، تحليلگر مسايل رابطه ايران و آمريکا با اشاره بهاينکه « برجام براي برونرفت از تنگنا ضروري است» اظهار داشت: در حاليکه توافق هستهاي حدود يکماه پيش در دسترس ايران و آمريکا بود، برخي از رفتارها مثل لابي‌‌گري اسراييل و البته تعلل دولت ايران و تاکيد بر خواستههاي ايران در متن پيشنهادي به آمريکا دوباره برجام را در حالت مسکوت قرار داد تا طرفين همچنان در حالتي سردرگم به سرانجام اين پرونده مهم فکر کنند. مهدي مطهرنيا در ادامه گفت: در مباحث برجام هميشه به مشکلات اقتصادي اشاره ميشود. اين در حالي است که منتفيشدن توافق هستهاي، ايران را به لحاظ سياسي و امنيتي هم در حالتي نگرانکننده قرار خواهد. در واقع اگر داستان برجام بهکل به بايگاني سپرده شود، ايران بايد به استقبال تهديد و تحديدهاي بيشتر بينالمللي برود. مخصوصا اينکه اسراييل عزمش را براي پررنگکردن تحرکات ديپلماسي در منقطه جزم کرده است که اگر بتوانند به هدفهاي تعيينشدهشان برسند، آن وقت ديگر در بحثهاي سياسي، اقتصادي و ... دستمان در منطقه بسته خواهد شد.

او افزود: بايد اين مساله را بپذيريم که در شرايط اضطرار قرار داريم و اگر نتوانيم در مذاکرات مهم هستهاي تعامل را هدفي که محققشده است، ببينيم بايد آماده شدت گرفتن ايرانهراسي از جانب بدخواهان باشيم. شرح اين شرايط نشان ميدهد، براي احياي برجام به تصميم‌‌هايي عاري از هيجان و احساسي نياز داريم.

مهدي مطهرنيا در پايان گفت: اينکه هر نظامي اصولي براي خود تبيين کرده است، امري طبيعي بهشمار ميرود. مهم اين است، تاکيد و اصرار روي برخي از مسايل نبايد باعث رفتاري باشد که با مصالح کشور و منافع عمومي در تضاد باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه