ادعای نیویورک تایمز کذب محض است

مشاور تیم مذاکره کننده هستهای کشورمانب ادعای اخیر روزنامه نیویورک تایمز درباره وضعیت سلامت رهبر معظم انقلاب را نمونهای از عملکرد مغرضانه و وحشتناک رسانههای غربی درباره مسائل ایران دانست.

محمد مرندی مشاور رسانهای تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر به گزارش ادعایی روزنامه نیویورک تایمز درباره وضعیت سلامتی رهبر معظم انقلاب واکنش نشان داد و نوشت: ادعای نیویورک تایمز یک روز پیش از ایراد سخنرانی توسط حضرت آیتالله خامنهای مطرح شده است. وی تاکید کرد: آنها ادعا کردند که از چهار نفر مطلع با وضعیت سلامتی ایشان (رهبر انقلاب) اطلاعات کسب کردهاند. تصور کنید که نیویورک تایمز و سایر رسانههای غربی در مورد دیگر موضوعات مرتبط با ایران چقدر وحشتناک و مغرضانه عمل میکنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی ادعا کرده بود که رهبر معظم انقلاب به تازگی یک جراحی داشتهاند و وضعیت سلامتی ایشان چندان مساعد نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه