ایران در آزاد نایب قهرمان شد

طلا برای رحمان بیرحم

ســهم ايران از روز پایانی مسابقات جهانی کشــتی آزاد، يك طلا و يك نقــره بود. لحظه به لحظه با کشتی آزاد قهرمانی جهان با اينكه قهرمانى تيمــى آمريكايى ها قبل از مبارزه هاى شــب آخر قطعى شــده بود و ايرانى‌هــا نيز مى دانســتند در رده دوم مسابقات مى ايستند، شــاگردان درستكار شب مهمى را سپرى كردند.

رحمان عمــوزاد با یک نمایــش تهاجمی دومین طلای کاروان کشــتی ایــران را تصاحب کرد. نمایش تهاجمی آخرین فینالیســت ایران در رقابتهای کشــتی آزاد قهرمانی جهان دومین طلا را برای کاروان کشــتی ایران به ارمغان آورد. رحمان عموزاد که با ارائه یک کشتی شجاعانه و رو به جلو با نتیجه 13 بر 8 حریف آمریکایی خود را شکســت داد و روی سکوی اول کشتی جهان قرار گرفت. کشــتی عموزاد بــا حریــف آمریکایی به مجموعــه ای از اجــرای فنــون مختلف وپر هیجان بود و با ُر اُفت و خیز و پ کامــا پ وجود شــروع سخت، در نهایت به سود این ستاره نوظهور کشــتی جهان تمام شد؛ آن هم با نتیجه ای که شــاید کمتر تصورش را میکردیم.

این کشتی با یورشهای حریف آمریکایی و زیر غافلگیرانه و چند بار تابیدن دو کشــتی گیر آغاز شد که در نهایت باعث شد با یک چلنج، رای داوران 8 بر 6 به سود کشتی گیر آمریکایی ادامه پیدا کند. بــا آغاز وقت اســتراحت و حضــور دوباره رحمان روی تشــک، او بود کــه به صورت کامل نبض کشــتی را در دست گرفت و با زیرگیری های پیاپی از چپ و راست، چهار بار حریف خود را در گوشه های تشک خاک کرد و در نهایت فاتح این نبرد شد. پیش از این رضــا اطری در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم با شکســت ۱۰ بر صفر مقابل ری هیگوچی دارنده مدال نقره المپیک از ژاپن به مدال نقره رسید. در آخریــن کشــتی هــم محمدحســین محمدیان در رده بنــدی وزن 97 کیلوگرم کشــتی آزاد قهرمانــی جهــان مقابــل ماگومدخــان ماگومــدوف از آذربايجان با نتیجه 6 بر 4 و ضربه فنی شکســت خورد تا ی پرونده كاروان كشــتى آزاد ايران با ٢ طلا ، ٣ نقره و ٢ برنز بســته شــد و کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی رقابتهای 2022 بلگراد را به پایان برساند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه