آخرین فرصت برای احیای برجام

تفاهم بیواسطه در نیویورک

ابراهيم رئيسي، صبح امروز  (دوشنبه) براي شرکت در اجلاس سالانه سازمانملل به نيويورک پرواز کرد. همزماني اين سفر با پيچيده‌‌شدن پرونده هستهاي ميتواند فرصتي براي طرفين

باشد تا از طريق ديدارهاي رودرو براي تفاهم تلاش کنند. البته رئيسجمهور ايران چون ديدار با آمريکاييها را بهنفع مردم نميداند، تاکيد کرده است، با بايدن ديداري نخواهد داشت.

عبدالرضا فرجيراد در گفتوگو با «آرمانامروز» در اينرابطه اظهار داشت: اينکه چهرههاي مسئول و تصميمگير کشورها تصميم به ديدار رودررو بگيرند، حتما ميتواند اتفاقي مثبت در راستاي کاهش مشکلات باشد. با اين حال رئيسي با جديت از عدم ديدار با رئيسجمهور ايالاتمتحده خبر داده است که اين تصميم ريشه در نگاهي دارد که ايشان و البته دولت سيزدهم به مناسبات نظام بينالملل دارد.

ديپلمات پيشين در ادامه گفت: اجلاس 2022 سازمانملل در حالي برگزار ميشود که جهان همچنان درگير جنگ روسيه و اوکراين است. بههمين دليل سران بيشتري از اروپا خودشان را به نيويورک ميرسانند تا از اين طريق کشورهايي که تا امروز راضي به تحريم روسها نشدهاند را براي اينکار ترغيب کنند. اين حضور همهگير ميتواند براي نمايندههاي ايران فرصتي مناسب براي رايزنيهاي ديپلماتيک و همچنين قول و قرارهاي اقتصادي تجاري باشد. اين مهم در شرايطي به دست خواهد آمد که رئيسي و همراهانش عزمي جدي براي ديدارهاي دوجانبه در حاشيه اجلاس سازمانملل داشته باشند.

او در ادامه افزود: اتفاق مثبت سفرهاي حسن روحاني اين بود که نشستهايي را با سران کشورهايي چون انگليس، آلمان، فرانسه و ... ميگذاشت. اميدوارم اين کشورها در نيويورک درخواست ديدار با رئيسي را داشته باشند و حتي آنها اگر دعوتي بهعمل نياورند، اين دولت ايران باشد که ديدار و گفتوگو را درخواست کند. در واقع اينکه مثلا بورل يا ... در مساله هستهاي پيغامرسان باشند، مشکلي را حل نخواهد کرد و حالا که همه طرفين پرونده هستهاي در نيويورک حاضر خواهند شد، بهتر است رايزنيهايشان را رودررو  انجام بدهند تا شايد راهي براي بازشدن گره کور برجام پيدا کنند.

سفير اسبق ايران در نروژ و مجارستان توضيح داد: پرونده هستهاي نه فقط براي ايران، بلکه براي آمريکا و کشورهاي اروپايي مهم است. اين نشان ميدهد، نيويورک ميتواند چارهکار برجام باشد. البته بهاين شرط که همه کشورهايي که بهنوعي در اين موضوع درگير هستند، بنا را تلاش براي تحقق هدف مهمي چون برجام بگذارند.

عبدالرضا فرجيراد در پايان گفت: قانون نانوشتهاي در سياست حکم ميکند «نه دوست دائمي داريم، نه دشمن دائمي». اگر تصميمگيران ايراني و اروپايي همه تلاششان را در بهکار بگيرند، ميتوانند توافقهستهاي را حتي قبل از برگزاري انتخابات کنگره ايالاتمتحده رسمي کنند و اين مساله را براي هميشه حل کنند.

به گزارش «آرمانامروز» مشاور تيم مذاکرهکننده ايران در مذاکرات، در پيامي از همراهي باقريکني با رئيسجمهور در سفر به نيويورک خبر داد.

محمد مرندي، مشاور تيم مذاکرهکننده ايران در مذاکرات وين درباره سفر سيد ابراهيم رئيسي، رئيسجمهور ايران به نيويورک براي مشارکت در نشست سالانه مجمع عمومي سازمانملل، در صفحه تويييترش نوشت: باتوجه به اينکه دکتر عليباقري، مذاکرهکننده ارشد هستهاي ايران قرار است، همراه رئيسجمهور باشد. اين سفر فرصت خوبي براي تروئيکاي اروپا/ اتحاديه اروپا خواهد بود تا آمريکا را ترغيب کنند تا بهگونهاي هدفمند معدود مسائل باقي‌‌مانده را حل و فصل کنند.

شايان ذکر است، تاکنون آمريکا با طفرهروي و وقتکشي بيهوده موجب رنجبارتر شدن زمستان اروپاييان خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه