محمدعلی بصیری در گفت و گو با «آرمان امروز» مطرح کرد

پیام تحریمی بایدن به شرکا

آرمان امروز- پورحســین: وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشــنبه به وقت محلی در بیانیــه ای ادعا کرد دفتــر کنترل دارایی های خارجی ایــن وزارتخانــه ۱۰ فرد و دو نهــاد ایرانی را به دلیل نقش آنها در اقدامات مخرب ســایبری از جمله فعالیت باج افزاری تحریم کرد. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم گفته است که عوامل مخرب ســایبری، صرف نظر از کشور یا پایگاه عملیاتی، مشــاغل و زیرساخت های حیاتی را در سراســر جهان مورد هدف قرار داده و به طور مســتقیم امنیــت فیزیکی و اقتصادی آمریکا و سایر کشورها را تهدید می کند. این مقام آمریکایی عنوان کرد که برای مبارزه و جلوگیــری از تهدیدهای باج افزار از جمله تهدیدهای مرتبط با ایران به هماهنگی با شــرکای جهانی خود ادامه خواهیم داد. در همین راســتا آمریکا چهار شرکت و یک فرد ایرانی را به بهانه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه به تازگی به فهرست تحریم های خود افزوده است.

دولت بایدن در حالی از رویکرد دیپلماسی و شــعار بازگشت به برجام سخن می گوید که تاکنون هیچ اقدام عملی موثری برای بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ انجام نداده بلکه در تداوم اتهام زنی های بی پایه و اساس مخالفان ایران سیاست های شکست خورده فشار حداکثری علیه تهران را اجرا می کند و به بهانه های مختلف دست به تحریم می زند تا به زعم خود با رویکرد دیپلماسی توام با فشار، خواســته های خود را بر ایران تحمیل کند. آمریکا حمله سایبری ۹ سپتامبر و نیز حمله سایبری ۱۵ جوالی به آلبانی را به ایران نسبت داده و محکوم کرده است. نخست وزیر آلبانی با مطرح کردن اتهام بی پایه و اســاس علیه ایران گفته است که کشورش روابط خود را با ایران قطع کرده است. ادی راما تصریح کرد که این کشــور در حال قطع روابط دیپلماتیک با ایران است و به دیپلمات های ایرانی و پرسنل سفارت ایران دســتور داده است ظرف خاک آلبانی را ترک کنند. در راستای بررسی اهداف آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران و میزان اثرگــذاری آن ها، آرمان امروز گفت و گویی با محمدعلی بصیری، تحلیلگر ارشد مسائل سیاســت خارجی داشته است که در ادامه می خوانید.

دولت آمریکا با چه اهدافی اقدام به تحریم ایــران در هفته های اخیر کرده است؟

تحریم های آمریکا علیه ایران اساسا به چند دسته تقسیم می شود. پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران، یک ســری تحریم ها علیه ایران وضع شــد. تحریم های دیگر نیز تحت عنوان تحریم های داماتو بر ایران تحمیل شده است. پس از این نیز تحریم های تکمیلی علیه ایران در قالب موشکی، حقوق بشر و حمایت از تروریست وضع شد و به شکلی فشارها را علیه ایران بیشــتر کرد تا این که در دوران ترامپ، تحریم های هســته ای و ثانویه به حد نهایی رســید و ایران به صورت کامل تحریم شــد.

هرچند ایران از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز تحریم شــده بود که بواسطه امضای برجام، تحریم های ایــن دو نهاد علیه ایران ملغی شد. آمریکا تقریبا 95 درصد آن چه را که می توانســته انجام داده و آن چه که امروز تحت عنوان تحریم شرکت ها و اشخصا صورت می گیرد، بیشــتر جنبه سمبلیک دارد. آمریکا با این هدف چنین تحریــم هایی را علیه ایران وضع می کند تا نشان دهد که تا انتها حاضر به تحریم ایران اســت و در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیست

بایدن با وضع این تحریم ها پیامی به ســایر طرف ها در عرصه بین المللی ارسال می کند؟

مشــخصا بایدن از تحریم ایــران اهداف متعــددی را دنبال می کند. آن ها هم هراس به ایران تزریق می کنند و هم به شرکای خود این پیام را ارسال می کنند که فشار بر ایران ادامه دارد. بایدن با این تحریم ها انتقادها را در قبــال خود کاهش می دهد و اتهام انفعال در برابر ایران را از خود دور می ســازد. بایدن به اسرائیل و کشورهای عربی مشخصا این پیام را ارسال می کند و می گوید که در برابر ایران کوتاه نخواهد آمد. البته در این میان باید توجه داشــت که ایران و آمریکا در ســال های اخیر تا آستانه برخورد شدید نیز پیش رفته اند و در برخی عرصه ها حملــه نظامی نیز انجام داده اند اما در برخی زمینه ها اهداف مشترک نیز داشته انــد که نمونه آن در خصوص صدام و طالبان بوده است. این بدان معناست که در اوج تحریم ها و تحرک های سیاسی علیه ایران، این فرصت نیز وجود دارد تا بتوان همکاری در برخی زمینه ها وجود داشته باشد و از این مسیر به سمت کاهش تنش ها حرکت کرد. در همین سال ها دولت ها مذاکرات مستقیم نیز داشته اند و به تفاهم هایی نیز رسیده اند.

امروز حفظ امنیت مرزهای ارمنستان نیز برای ایران و آمریکا مهم است و شاید در این خصوص نیز یک همکاری شکل گیرد اما در مجموع باید توجه داشت که این همکاری های موردی نمی تواند اختلافات ایران و آمریکا را با این ســابقه زیاد به حاشیه سوق دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه