آیا برجام را دیگر باید مرده بدانیم

سعید عصمتی
یک هفته امیدواری و خوشبینی و هفته ای دیگر ناامیدی و یاس، این دیگر به اتفاقی تکراری و خسته کننده برای همگان تبدیل شده تا جایی که خیلی ها دیگر به کل بی خیال پیگیری اخبار مذاکرات شده اند، اکنون فضا بار دیگر فضای ناامیدی است و به همین خاطر هم مدام شاهد اظهار نظرهای توام با خوشحالی مقامات اسرائیلی هستیم. یک هفته امیدواری و خوشبینی و هفته ای دیگر ناامیدی و یاس، این دیگر به اتفاقی تکراری و خسته کننده برای همگان تبدیل شده تا جایی که خیلی ها دیگر به کل بی خیال پیگیری اخبار مذاکرات شده اند، اکنون فضا بار دیگر فضای ناامیدی است و به همین خاطر هم مدام شاهد اظهار نظرهای توام با خوشحالی مقامات اسرائیلی هستیم. تایمز اسراییل به نقل از این مقام اسراییلی عالیرتبه که نام او فاش نشد، گزارش داده بود که دولت بایدن عملا مذاکره با ایران را رها کرده است و هیچ مذاکرهای با تهران در جریان نیست. این مقام که نخستوزیر اسراییل را در جریان سفر به آلمان همراهی میکرد به خبرنگاران گفت که آمریکاییها و اغلب اروپاییان میگویند توافقی در کار نخواهد بود. او گفته بود که اسراییل به اروپا اطلاع داده است که تهران در جریان مذاکرات صادق نبوده است. اما روز دوشنبه یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نام او نیز محرمانه باقیمانده است، گفت، تلاش برای احیای برجام ادامه دارد. این مقام آمریکایی افزود:  ما به دنبال بازگشت دوجانبه به تعهدات در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بودهایم و هستیم، زیرا جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا بر این باور است که این بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است. این درحالی است که بلومبرگ هم در یادداشت شورای سردبیری خود به دولت بایدن توصیه کرده است به گونهای عمل کند که گویی برجام مرده است و جلوی صادرات نفت ایران به چین را بگیرد. این خبرگزاری آمریکایی هشدار داده است که هرگونه تعلل در این زمینه، پیامد خواهد داشت. به هر روی آنطور که به نظر می رسد حتی در صورت شکست مذاکرات دو طرف تمایلی به اعلام خبر مرگ برجام ندارند و ترجیح می دهند شرایط به شکلی فریز شده ادامه یابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه