پیشنهاد بهتری درباره برجام روی میز نیست

وزير خارجه فرانسه در اظهاراتي عنوان کرد که هيچ پيشنهاد بهتري براي ايران جهت احياي برجام بر روي ميز مذاکره قرار ندارد.

کاترين کلونا، وزير خارجه فرانسه روز دوشنبه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک درخصوص مذاکرات احياي برجام به خبرنگاران گفت: هيچ پيشنهاد بهتري بر روي ميز قرار ندارد و اين برعهده ايران است که تصميم درست را بگيرد.

وي در ادامه عنوان کرد که هيچ ابتکاري براي خارج کردن شرايط از وضعيت کنوني وجود ندارد.

بد عهدي آمريکا و تلاش براي دادن کمترين تضمين و امتيازها از سوي اين کشور در مساله احياي برجام و بيتحرکي کشورهاي اروپايي به ويژه از جمله فرانسه از عوامل اصلي وضعيت کنوني مذاکرات هستهاي است. ايران پاسخ خود را به متن پيشنهادي اتحاديه اروپا براي احياي توافق هستهاي داده و تاکيد دارد که حاضر نيست از هيچ يک از منافع ملت ايران کوتاه بيايد.

ناصر کنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، در يک کنفرانس خبري در اين باره گفت: ما در اين زمينه براي اينکه کمک کنيم به پايان خوش اين ماراتن و به اهداف مد نظر جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مصالح و منافع ملي دست يابيم و در عين حال روند را براي شکلگيري فضاي سازنده در حوزه مناسبات بينالمللي مهيا کرده و به تثبيت چارچوبهاي چندجانبه بينالمللي و سياسي به عنوان چارچوب مناسب براي حل و فصل بحرانهاي پيچيده کمک کنيم، مسئولانه عمل کرديم. ايران ديدگاههاي خود را به طرف اروپايي منتقل کرده و منتظريم ديدگاه و پاسخ طرف مقابل را بشنويم.

او اظهار کرد: پاسخ ايران سازنده، شفاف و قانوني بود و ميتواند در صورت وجود اراده سياسي متقابل زمينهاي را فراهم کند در زمان کوتاه جمعبندي مذاکرات انجام و توافق صورت گيرد. کنعاني تاکيد کرد: لغو تحريمها و انتفاع اقتصادي ملت ايران از اهداف اساسي ماست و ايران در اين خصوص تلاش ميکند و اين از اولويتهاي اساسي تيم مذاکرهکننده ايران است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه