نتایج نهایی آزمون سراسری اعلام شد

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتايج پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال 1401 در رشتههاي تحصيلي با آزمون و پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي خبر داد. «عبدالرسول پورعباس» گفت: پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي دورههاي روزانه، نوبتدوم (شبانه)، مراکز آموزشي دانشگاه پيامنور، پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، رشتههاي تحصيلي مجازي، پرديس و شهريهپرداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور در رشتههاي تحصيلي با آزمون و پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، همچنين رشتههاي تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال تحصيلي 1402-1401 در درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش اعلام شده است. در آزمون سراسري سال 1401 کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به جز دانشگاه آزاد اسلامي تعداد 479 هزار داوطلب قبول شدهاند که از اين تعداد 180 هزار و 466 داوطلب در رشتههاي تحصيلي با آزمون و 298 هزار و 534 داوطلب در پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي پذيرفته شدهاند که حدود 58 درصد پذيرفتهشدگان زن و حدود 42 درصد مرد هستند. پذيرفتهشدگان براي اطلاع از نحوه و تاريخ ثبتنام، علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعيه منتشر شده در درگاه سازمان سنجش، ضرورت دارد در تاريخ 2 مهر ماه به درگاه اطلاعرساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه