افزایش نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج

رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: دنبال اين هستيم که موسسات اعزام دانشجو را بر اساس شهرت، مسئوليتپذيري، کيفيت کار و حل مسئولانه مشکلات دانشجويان و… رتبهبندي کنيم. «هاشم داداشپور» گفت: طبعا موسسهاي که براي اعزام دانشجو به خارج از کشور عمل ميکند، اولين موضوعي که بايد روي آن اشراف داشته باشد، اين است که چقدر نسبت به نظام آموزش عالي کشور مقصد شناخت دارد، همچنين چقدر نسبت به فرايندهاي حقوقي و مالي مسلط است و اصلا چقدر نسبت به دانشجويي که قصد دارد در دانشگاه خارجي درس بخواند، مسئوليتپذير است. ما دبيرخانهاي داريم که کل موسسات اعزام دانشجو به خارج را رصد ميکنند و تک تک آنها بررسي ميشود. اخيرا دنبال اين هستيم که موسسات اعزام دانشجو را رتبهبندي هم کنيم. در واقع بر اساس شهرت، مسئوليت پذيري، کيفيت کار و حل مسئولانه مشکلات دانشجويان و… اين اقدام را ميتوان انجام داد. ما نياز داريم بهترين موسسات را براي شهروندان خود معرفي کنيم. گاهي برخي از موسسات ممکن است از اين زمينهها سوءاستفاده کرده باشند و بايد جلوي اين کار را بگيريم. معمولا در مورد موسساتي که در زمينه اعزام کار ميکنند و ما برايشان مجوز صادر کردهايم، کمتر مشکل وجود دارد. موسساتي اعزام به خارج غيرقانوني هم هستند که مجوز لازم را ندارند و متاسفانه خارج از چارچوبها و نظارتهاي مجموعه آموزش عالي کشور عمل ميکنند.  اين نهاد اداري موظف است خدمات اين چنيني ارائه بدهد به اين دليل که نخست به هر حال دانشجويي که ميخواهد به خارج برود بايد از مجراي قانوني اين کار را انجام بدهد و دوم ممکن است بحثهاي مربوط به نظام وظيفه، وزارتخارجه و… در اين امر مطرح باشد و اداره اعزام به خارج از کشور به عنوان خوشه عمل ميکند و نقش اصلي را برعهده دارد تا مشکل دانشجو را در حوزههاي گوناگون حل کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه