سیگنال‌های آژانس برای بسته شدن سه مکان ادعایی

معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: خدمت به مردم و خدمت به اين آب و خاک جزو توفيقات بزرگ است و اميدوارم خداوند متعال عنايت کند تا آنچنان که شايسته ملت عزيز و شريف ايران است، بتوانيم خدماترساني کنيم و آثار آن بهگونهاي باشد که تراز کشور و شرايط کيفي زندگي مردم را تحت تأثير قرار دهد و متحولتر از گذشته کند. وي تصريح کرد: به دنبال اين هستيم تا جوي که عليه صنعت هستهاي کشور به راه افتاده تا مسير ما را مسدود کنند را با استفاده از دستاوردهاي گوناگون و متنوع از بين ببريم. به گفته اسلامي، از 20 سال قبل تاکنون شاهد طرح روايتهاي مختلف از سوي صهيونيستها و غربيها عليه برنامه هستهاي هستيم و طرح اتهاماتي عليه صنعت هستهاي ما همچنان ادامه دارد.

وي با بيان اينکه 20 سال مذاکرات توسط مسئولان مختلف انجام شد و در نهايت به توافق برجام رسيد که يک توافق با دو ستون است، اظهار داشت: در يک ستون ما براي شفافيت و اعتمادسازي سرعت خود را کاهش داديم و آنها نظارت خود را بيشتر کردند و در ستون ديگر قرار بر رفع اتهامات و تحريمها عليه ايران بود که غرب تعهدات خود را اجرا نکرد و از برجام خارج شد، حالا که قصد برگشت به برجام را دارند، ميگويند اين مسائل جديد و غير از برجام است! درحاليکه اين مسايل از سال 2003 وجود داشته و اکنون و در سال 2022 اتفاق جديدي رخ نداده است. اسلامي تاکيد کرد: اتهامات عليه ايران را اسراييل مطرح کرد و اکنون رژيم صهيونيستي تبديل به مرجع تقليد براي آژانس بيناللملي انرژي اتمي شده است. وي ابراز کرد: چگونه ميشود که يک سازمان بينالمللي زير نظر سازمان ملل از منافقان که دستانشان به خون هزاران ايراني آغشته است، پيروي کند؟

معاون رئيس جمهور اضافه کرد: در مذاکراتي که در دولت قبل انجام شده بود، گفته بودند که اطلاعاتي در دست ما است و براي بازديد از چهار مکان به ما دسترسي بدهيد که ما اين پرونده را ببنديم البته براي اين اتهامات هم سند معتبر نداشتند.

وي با اشاره به توافق سال گذشته با رافائل گروسي، مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي توضيح داد: با گروسي تفاهم کرديم و آن بيانيه منتشر شد و گفتيم شما سوالاتتان را به ما بدهيد و ما جواب سوالات را به شرط اينکه پرونده را ببنديد، ميدهيم. به گفته اسلامي، آژانس اعلام کرد که 2 پرونده از مکانهاي ادعايي را ميبندد و در مورد 2 مکان بعدي، ايران بايد روشنگري بيشتري انجام دهد اما بعداً از آن دو مکان، يک پرونده را بستند که البته مجدداً پرونده همان مکان را باز کردند! براي مثال يکي از اين اماکن يک معدن متروکه است که بيش از 30 سال استفاده نشده است. معاون رييس جمهور گفت: در جمهوري اسلامي ايران يک مورد فعاليت هستهاي وجود ندارد که به آژانس اعلام نشده باشد يا آژانس از آن بي اطلاع باشد و تمام فعاليتها تحت نظارت آژانس است. وي بيان کرد: امروز در حدود دو درصد از ظرفيت هستهاي دنيا مربوط به ايران است، اما حدود 25 درصد از بازرسيها از ايران انجام ميشود! رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينکه آژانس و مديرکل بايد از جايگاه حقوقي آژانس صيانت کنند، اظهار داشت: پيغامها و پيامهايي که از طرف آژانس آمده؛ نشان ميدهد که قصد بستن اين پرونده را دارند. اميدواريم صادق باشند و بيش از اين وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنين موردي بتوانند فشار حداکثري خود را اعمال کنند. وي اضافه کرد: موضوع حائز اهميت اين است که اراده سياسي بايد براي بستن وجود داشته باشد، اراده سياسي الان براي فشار است درحاليکه بايد اراده سياسي خود را خرج بستن پرونده کند. رييس سازمان انرژي اتمي درباره برنامه پيشنهادي ايران در مجمع عمومي آژانس بينالمللي انرژي اتمي توضيح داد: پيشنهاد قطعي و مشخص ما، طرح موضوع خاورميانه عاري از سلاحهاي هستهاي در مجمع عمومي آژانس بين المللي است. وي خاطرنشان کرد: اروپاييها با داشتن چرخه سوخت ما مخالف هستند زيرا چرخه سوخت نماد داشتن قدرت است و اروپاييها از قبل از انقلاب نيز موافق اين موضوع نبودهاند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه