با حکم مقام معظم رهبری منصوب شدند

اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقام معظم رهبري در حکمي اعضاي دورهي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را منصوب کردند. در متن حکم ايشان آمده است: حضور جمعي از نخبگان مجرب و داراي سوابق اجرائي در اين مجمع و تجربيات متراکم از دورههاي گذشته، جايگاه اين نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزونتر ميسازد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در حکمي اعضاي دورهي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را منصوب کردند.

متن حکم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

با هدايت و عنايت الهي دورهي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز ميشود. اين مجمع از مهمترين نهادهاي قانوني در جمهوري اسلامي و متعهد به دو مسئوليت اساسي است: اوّل تشخيص مصلحت در هنگام مواجههي مجلس با شوراي نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و مصلحتشناس و احاطه به حقائق کشور است، و دوم نقش ويژه و مؤثر در تعيين سياستهاي کلي نظام که متضمن راهبرديترين تصميمها در ادارهي امور کشور است. ارائهي راهحل براي معضلات و نيز نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهميت اين نهاد قانوني افزوده است.

حضور جمعي از نخبگان مجرب و داراي سوابق اجرائي در اين مجمع و تجربيات متراکم از دورههاي گذشته، جايگاه اين نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزونتر ميسازد.

در بيانيهي آغاز دورهي قبل خواستههايي مطرح شده که اکنون نيز به علّت برآورده نشدن کامل، بايد تکرار شود. از جمله: سامان بخشيدن به مسأله نظارت بر اجراي سياستها و نيز پيشنهاد سازوکار براي ارزيابي کارآمدي و اثربخشي سياستها.

افزون بر آن، اتقان در تشخيص مصلحت، تنقيح سياستهاي ابلاغ شده و بازنگري در آن در صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمي و دانشگاهي و نخبگاني کشور و حضور منظم اعضاء محترم در جلسات مجمع، موردتأکيداست.

اکنون با تشکر از اعضاء محترم در دوره قبل و تقدير از تلاشهاي آنان، و با طلب رحمت و مغفرت براي درگذشتگان ايشان، اعضاء دورهي پنجسالهي نهم را به اين شرح منصوب ميکنم:

رييس مجمع: آيتالله آقاي حاج شيخ صادقآملي

اشخاص حقوقي: رؤساي محترم قواي سهگانه، فقهاي محترم شوراي نگهبان(در موارد بحث تشخيص مصلحت)، رئيس ستادکل نيروهاي مسلّح، دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزير يا رئيس دستگاهي که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئيس کميسيون مرتبط با موضوع بحث در مجلسشوراياسلامي.

اعضاي حقيقي:

حجج اسلام: آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي قربانعلي دري نجفآبادي، آقاي محمود محمدي عراقي، آقاي مجيد انصاري، آقاي غلامرضا مصباحي مقدم و آقاي محسن اراکي.

حضرات: آقاي غلامرضا آقازاده، آقاي علي آقامحمدي، آقاي علياکبر احمديان، آقاي محمود احمدينژاد، آقاي محمدجواد ايرواني، آقاي محمدرضا باهنر، آقاي احمد توکلي، آقاي سعيد جليلي، آقاي غلامعلي حداد عادل، آقاي سيد کمال خرازي، آقاي داود دانش جعفري، آقاي پرويز داودي، آقاي محمدباقر ذوالقدر، آقاي محسن رضايي، آقاي سيدمحمد صدر، آقاي محمدحسين صفار هرندي، آقاي محمدرضا عارف، آقاي محمد فروزنده، آقاي عباسعلي کدخدايي، آقاي علي لاريجاني، آقاي حسين محمدي، آقاي محمد مخبر، آقاي حسين مظفر، آقاي سيد مصطفي ميرسليم، آقاي سيد مرتضي نبوي، آقاي علي اکبر ولايتي، آقاي صادق واعظزاده و آقاي احمد وحيدي.

از خداوند متعال توفيق حضرات محترم را مسألت ميکنم.

سيّد علي خامنهاي

29 شهريور 1401

شايان ذکر است که فقط آقايان علي اکبر احمديان و محمد مخبر از اعضاي جديد اين مجمع هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه