کتاب خاطرات یک پزشک منتشر شد

آرمان امروز: «شرح درد اشتياق: خاطرات دکتر محمدرضا ظفرقندي» نوشته راحله صبوري منتشر شد.

در مقدمه درباره کتاب آمده است: «کتابي که پيش روي شماست، خاطرات دکتر محمدرضا ظفرقندي، معلم، پزشک تيم اضطراري جنگ، استاد و مدير گروهِ جراحي دانشگاه علوم پزشکي تهران، رئيس بخش جراحي عروق و اندوواسکولار و مرکز تحقيقات تروماي بيمارستان سينا، رئيس سازمان نظام پزشکي کشور و از جراحان خوشآوازه اين سرزمين است که همواره کوشيد، با خدمت به مردم و جامعه علمي کشور، معناي تازهاي به زندگي خود و ديگران بدهد. اولين جلسات مصاحبه حضوري در سال 1395 در بخش تروماي بيمارستان سينا انجام شد.  خاطرات به روش معمول خاطره به روش معمول خاطرهنگاري در تاريخ شفاهي، طي چهل ساعت مصاحبه، جمعآوري و ضبط شد. پس از پيادهسازي، تدوين اوليه و جمعاوري اسناد که حدود چهار سل طول کشيد، مصاحبههاي تکميلي در سياهترين روزهاي پاندومي کرنا در بيماستان سينا انجام شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه