مهم ترین تهدید ، عادی انگاری ظلم است

مهم ترین تهدید ، عادی انگاری ظلم است

 

ابراهيم رئيسي، در سخنراني در مجمع عمومي سازمانملل گفت:  منطق ما ريشه در همان فرهنگ قرآني دارد که فرمود که «نه ظلم کنيد و نه زير بار ظلم برويد.» سرنوشت بسياري از ملتها با همين عبارت رقم ميخورد. کساني که از «قدرتِ منطق» بيبهرهاند به «منطق زور» متوسل ميشوند. منطقي که بر پايه عدالت باشد، قدرتساز است و بر دلها حکومت ميکند. کشوري که منطق ندارد، متوسل به کودتا، اشغالگري، مداخله نظامي، لشگرکشي، برخورد گزينشي با تروريسم و چه بسيار ظلمها و بيعدالتيهاي ديگر ميشود. آيا توسل به سلاح اتمي، جهان را به سوي عدالت سوق داد يا زمينه سلطهگري شد؟ کشته شدن صدها هزار کودک عراقي، يمني، سوري و افغان در خدمت کدام آرمان بشري بوده است؟ آيا اينها جلوه هاي ظلم و بي عدالتي در جهان نيستند؟

رئيسي با طرح اين پرسش که « ايران چه چيزي غير از  مطالبه حقوق قانوني خود خواسته است که زورمندان عالم برآشفتهاند» گفت: امروز هژمونيطلبي و روحيهي جنگ سرد، دنيا را آزار ميدهد و دوران جديدي از ناآرامي، جهانِ ما را تهديد ميکند. خواستِ ملتهاي جهان براي تحقق عدالت، شديدتر و ارادهي آنها براي پيشرفت، استقلال و برخورداري از امنيت، جديتر شده است. بارور شدن دکترين مقاومت، جلوه بارز عزم ملتها براي تحقق عدالت است.

وي افزود: ما قائل به سرنوشتِ مشترک براي بشريت هستيم و از جهاني شدن عدالت حمايت ميکنيم. ما آنچه را براي خود ميپسنديم براي ديگران آرزو ميکنيم و آنچه را براي خود نميپسنديم، به ديگران تحميل نميکنيم. ملت ايران بر اين باور است که عدالت، وحدتآفرين است و ظلم، جنگ افروز. اينکه کشوري در داخل خود مدعي عدالت باشد اما در خارج، انواع تروريستها را تربيت کند و به جان ملتها بياندازد، يا با تحميل فشارهاي مختلف، ملتها را به تسليم وادار کند، بايد هم از بشريت شرم کند، هم از آزادي، و هم از عدالت.

رئيسي در ادامه گفت: بالاتر از حقوق بشر، حقوق ملتهاست که به راحتي توسط قدرتهاي ظالم پايمال ميشود. حقِ جوامعِ بوميِ کانادا که فرزندانشان بجاي کلاسهاي مدرسه در گورهاي دستهجمعيِ حياط مدرسه دفن شدند؛ حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين، حق توسعهي ملتهاي تحت تحريم، حق حيات ملتهاي تحت اشغال يا قرباني تروريسم، حق زندگي آوارگان بيپناهي که کودکان را در قفسهايي جداگانه از مادران و پدران خود محبوس ميکنند؛ همگي نشان ميدهند که جايگاه مدعي و متهم در مساله حقوق بشر نبايد جابجا شود و اينکه ناقضان واقعي حقوق بشر، شايستگي اخلاقي لازم را براي اظهار نظر درباره حقوق بشر ندارند. نقش بينظير ايران در نابودي داعش، که فقط يک مورد از جناياتش اين بود که زنان کُرد و ايزدي و مسيحي را به بردگي ميگرفت، کفايت ميکند که نشان دهد ما در جايگاه مدعي و مدافع حقوق بشر هستيم و حاميان داعش در جايگاه متهم قرار دارند.

وي ادامه داد: اينک در شرايطي گرد هم آمدهايم که با يک واقعيت مهم يعني «چرخش و تغيير جهان» و ورود به «دوران و نظمي جديد» مواجه هستيم.

جهانِ کهنه، جهانِ «يکجانبهگرايي»، «سلطهطلبي»، «غلبه سرمايه بر اخلاق و عدالت و فضيلت»، «توسعهدهنده فقر و تبعيض و نابرابري»، «بکارگيري خشونت، تحريم و نقض حقوق ملتها» و «استفاده از سازمانها و نهادهاي بينالمللي به عنوان ابزار فشار بر کشورهاي مستقل» بوده و در يک کلام، جهاني از هر نظر ناعادلانه است. اين نظم ناعادلانه، مشروعيتش را در افکار عمومي دنيا از دست داده و ارادههاي جدي براي تغيير آن شکل گرفته است. زوال اين نظم کهنه، ترديدناپذير است. منطقه ما يعني غرب آسيا از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطين و ايرانِ سربلند، موزهي بزرگ زوال اين نظم کهنه است.

رئيسجمهور با اشاره بهاينکه انقلاب اسلامي ايران، تبلور حرکت ملت ايران به سمت عدالت بود که با وجود فتنههاي مختلف، توانسته است از کرامت و اصالت آرمانهاي خود صيانت نمايد. ملت ايران در گام نخست، بناي يک نظم مدني- سياسي پيشرفته بر اساس «عقلانيتِ منبعث از وحي» را به نام جمهوري اسلامي بنا نهاد و در گام دوم، به دنبال شکلدهي به «نظم و نظام عادلانه بينالمللي» است. عناصر کليدي در اين مسير، «خداخواهي، آگاهيبخشي، نوعدوستي، و چندجانبهگرايي» است.

رئيسي با يادآوري اينکه مدتي پيش رئيس جمهور سابق آمريکا اعلام کرد،  داعش را آمريکا ايجاد کرده است، گفت: براي ما فرقي نميکند که داعش، ساختهي دستِ کداميک از دولتهاي آمريکا باشد. مساله اين است که دولتي از آن طرف کره زمين، تصميم گرفت که جغرافياي منطقهي ما را به قيمت ريختن خون صدها هزار زن و کودک، دوباره خطکشي کند اما جمهوري اسلامي، اين پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهي و قهرمان اين جنگ عليه تروريسم و نابودکنندهي داعش کسي نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سليماني. کسي که در راه آزادي ملتهاي منطقه به شهادت رسيد و رئيس جمهور سابق آمريکا سند اين جنايت را به اسم خود زد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه