چرا روحانی و ناطق در مجمع تشخیص نیستند؟

 

رهبر معظم انقلاب در حکمي اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص را معرفي کردند. بر همين اساس، محمود احمدينژاد که پيشبينيها حاکي از حذف او بود، عضويتش در اين نهاد سياسي تمديد شد و برخي چهرهها چون ناطقنوري و حسنروحاني در دوره جديد حضور ندارند.

محمد عطريانفر عضو حزب کارگزاران در اينرابطه اظهار داشت: تشخيص من اين است که رهبري باور دارند نام آقاي احمدينژاد در جدول اعضاي مجمع به اين منظور بايد حفظ شود که ايشان کنترل شود.

محمد عطريانفر در ادامه گفت: آنچه جامعه سياسي ايران باور داشتند اين بود که آقاي احمدي نژاد از جدول اسامي اعضاي مجمع تشخيص در دوره جديد حذف خواهد شد ولي، بر اساس آنچه اتفاق افتاد حتما نظر رهبري متکي بر دلايل و استدلالهايي است که ما نميدانيم. البته، ميتوان گمانه زني کرد اما، ممکن است اين گمانهها با واقعيت ارتباطي نداشته باشد. به دليل آنکه رويکردهاي مثبتي دارم، تشخيص من اين است که رهبري باور دارند نام آقاي احمدي نژاد در جدول اعضاي مجمع به اين منظور بايد حفظ شود که ايشان کنترل شود.

او با اشاره به غيبت چهره هايي چون ناطق نوري يا حسن روحاني در مجمع تشخيص افزود: نميدانم علت حذف نام آقاي ناطق نوري چه بود چرا که ايشان جزو چهرههاي شاخص کشور هستند. انتظار اين بود که اقاي ناطقنوري با سابقه درخشان خود در ليست اعضا باشند، اميدوارم علت عدم درج اسم ايشان ناشي از عدم تمايل خود ايشان باشد ولي اگر غير از اين باشد، خيلي مايه خسارت است.

محمد عطريانفر در پايان گفت: رويکرد رهبري در گذشته به اين صورت بود،  روساي جمهوري که ماموريتشان به پايان ميرسيد در صورتي که خودشان پذيراي عضويت باشند آنان را در ليست اعضا قرار ميدادند. اگر تلقي من درست باشد ممکن است عدم فقدان اسم آقاي روحاني در جدول، ناشي از عدم تمايل شخص ايشان باشند. علت اين احتمال نيز اين است که آقاي روحاني، به اين نگاه ميکنند که افرادي که دور يک ميز نشستند در چه ترازي هستند و قدرت تشخيص مصلحت ملي را تا کجا ميدانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه