«آرمان‌امروز» بررسي کرد

آرمان‌امروز ایران، احترام و همدلی ملی

آرمانامروز: ايران روزهاي حساسي را تجربه ميکند. محدوديتهاي ناشي از قرار گرفتن در موقعيت تحريم مردم ايران را در تنگناي اقتصادي قرار داده است، از طرف ديگر اختلاف عقيدهها روز بهروز بيشتر بهچشم ميآيند، رخدادهاي هزينهسازي را موجب شده است.

سئوال اين است؛ توجه بهچه الزامهايي ميتواند مديريت را براي دستاندرکاران تسهيل کند و موجب رضايت عمومي شود

«آرمانامروز» در گفتوگو با فعالين طيفهاي مختلف سياسي شرايط اين روزها را بررسي کرده ميکند.

رسول منتجبنيا در گفتوگو با «آرمانامروز» اظهار داشت: نظام اسلامي بر پايه مردممداري نهادينه شده است و آرمانيترين شرايط زماني محقق خواهد شد که صداي مردم شنيده شود  و همچنين مطالبات عمومي برآورده شوند.

اين فعال سياسي اصلاحطلب در ادامه گفت: در شرايطي که مردم سختيهاي زيادي را متحل ميشوند و سفرههايشان را روز بهروز کوچکتر ميبيينند، اشتباه بزرگي است که با اصرار روي  برخي کجفهميها عموم را مورد آزار قرار داد. جامعه بهدليل ندانمکاريها ملتهب شده است  و بايد کوشش کرد شرايط به گذشته برگردد. با اين توضيح که برخي چيزها را نميشود، جبران کرد. ضربههايي که به وحدت ملي وارد  شده و اعتبار کشور را  در  دنيا خدشهدار کرده است.

حسين انواري، مقابله با تفرقهافکني را ضروري مي‌‌داند و معتقد است، اگر اجازه سياه‌‌نمايي و تفرقهافکني بين مردم و نظام را از دشمان ايران بگيريم، ميتوانيم ادعا کنيم جمهورياسلامي شرايطي آرماني دارد.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در ادامه گفت: جمهورياسلامي نماينده عدالتمحوران در جهان است و بههمين دليل استکبار از هر حربهاي استفاده مي‌‌کند تا هم به اسلاميت و هم به جمهوريت نظام ضربه بزند. ما بهعنوان کسانيکه نظام اسلامي را نسبت به هر چيز ديگري در اولويت بدانيم، بايد همه تلاشمان را بهکار بگيريم تا وحدت و يکصدايي داشته باشيم تا از اين طريق بهدنيا نشان بدهيم، جمهورياسلامي مردميترين نظام سياسي در کل نظام بينالملل است.

انواري  در پايان گفت: اينکه عدهاي قليل تحتتاثير تبليغات دشمنان نابهنجاريهايي از خود نشان ميدهند، مسالهاي است که قطعا با روشنگري قابلحل است تا همه ايرانيها يکدل براي آرمانهاي انقلاب تلاش کنند.

سعيد عصمتي، تحليلگر مسايل سياسي با اشاره به بحثهايي که درباره گشتارشاد بهراه افتاده است، اظهار داشت: وقتي مطالبه عمومي برچيدهشدن گشتارشاد است، مسئولان با انجام اين کار نشان ميدهند، به شعور مردم احترام ميگذارند که اين مي‌‌تواند جامعه را با نظام همراه کند. با اين توضيح که همراهي افکار عمومي با مسئولين مي‌‌تواند گرهگشاي بسياري از مشکلات داخلي و خارجي باشد.

او در ادامه گفت: آرمان ما استقلال، آزادي و جمهورياسلامي است که هيچشرايطي ما را نبايد از اين سهاصل مهم دور کند. اگر ميخواهيم به اصول انقلاب پايبند باشيم، راهي غير از احترام بهافکار عمومي نداريم. در واقع مردم ولينعمت هستند و توقعهايشان با هيچ عذر و بهانهاي نبايد ناديده گرفته شود.

عصمتي در پايان گفت: اگر مردم را جدي بگيريم، در بهترين وضعيت ممکن قرار خواهيم گرفت. اگر بتوانيم اعتماد عمومي را جلب کنيم، ميتوانيم به پشتوانه مردم همه مانعها را از پيشرو برداريم و نشان بدهيم، نظام توانسته است، شرايط مطلوبي را رقم بزند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه