رئیسی از نیویورک بازگشت

برجام همچنان در زمین آمریکا ماند

آرمانامروز/ اجلاس 2022 سالانه سازمانملل در حالي برگزار شد که بحث پروندههستهاي ايران موضوعي داغ بهشمار ميرفت و سران کشورهاي درگير با برجام و همچنين دبيرکل سازمانملل و مسئولين آژانس بينالمللي هستهاي هر کدام اظهارنظرهايي را مطرح کردند.

آنتونيو گوترش، ، دبيرکل سازمانملل متحد توافق هستهاي را حداقل در اين مقطع زماني امري دشوار دانست. رسيدن به توافق هستهاي با ايران همچنان دور از دسترس به نظر مي‌‍رسد.

مذاکرات برجام پس از ارائه پاسخهاي ايران و آمريکا به متن پيشنهادي اتحاديه اروپا و نيز بررسي پيشنهادهاي يکديگر براي احياي توافق هستهاي و لغو تحريمهاي غير قانوني آمريکا، به بنبست رسيده است؛ ايران تاکيد دارد که حاضر به گذشتن از منافع ملي خود در مذاکرات نيست و آمريکا هم ميگويد «امتياز بيشتري» نخواهد داد.

در خلال مجمع سالانه سازمانملل در نيويورک ابراهيمرئيسي و امانوئلمکرون يکي از مهمترين رايزنيها را برگزار کردند.

رئيسجمهور ايران در ديدار با رييس جمهور فرانسه مفتوح ماندن پروندههاي ايران در آژانس را مانع جدي دستيابي به توافق برشمرد و گفت: رويکرد آژانس به مسائل بايد فني و به دور از فشارها و القائات ديگران باشد.

ابراهيم  رئيسي همچنين در اين ديدار با تأکيد بر اينکه ايران آماده دستيابي به يک توافق عادلانه و پايدار است، لازمه حصول اين توافق را تضمينهاي اطمينان بخش و بسته شدن پروندههاي پادماني ايران خواند و گفت: سطح همکاريها و روابط ايران و فرانسه قابل ارتقاء است ضمن اينکه اروپا بايد در عمل نشان دهد که سياستهايش مستقل است و تابع خواست و سياست آمريکا نيست.

مکرون البته توافق براي ازسرگيري مذاکرات هستهاي با ايران هنوز امکانپذير ميداند. البتهه او در حالي براي توافق ابراز اميدواري کرده است که در اقدامي جانبدارانه بهنفع آمريکا شرط اين اتفاق مهم را اين دانسته است که، ايالات متحده و ساير طرفهاي دخيل با پرونده بايد به تهران اين موضوع را اعلام کنند که پيشنهاد فعلي آخرين پيشنهاد است تا مشخص شود، رئيسجمهوري فرانسه همنوا با آمريکا و غرب، عقبنشيني ايران را در ذهن ميپروراند /

 چرا که سخنان مکرون درباره امکان پذيري توافق با ايران در حالي مطرح شده که پيش از آن، رئيس جمهور ايران در ديدار با همتاي فرانسوي خود در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفته بود: لازمه حصول توافق پايدار، تضمينهاي اطمينانبخش و بسته شدن پروندههاي پادماني ايران است.

همچنين امير عبداللهيان در ملاقات با آنيکن هويتفلد وزير خارجه نروژ  اظهار کرد: در صورت وجود اراده لازم نزد آمريکا، توافق همچنان در دسترس است، يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد بر اساس وظايف و مسئوليت فني خود عمل کند و از رويکرد سياسي و دوگانه در مورد برنامه صلح آميز هسته  فاصله بگيرد.

اين شرايط و گفتمانهايي که در اينچند روز گذشته در خصوص توافقهستهاي صورت گرفت، نشانگر اين بود که غرب همچنان در تلاش براي محدود کردن ايران است.  بههمين دليل مي‌‌توان گفت، توافق هستهاي حداقل تا پايان انتخابات کنگره آمريکا بهتعويق افتاده است.

نيويورک دستآوردي براي ما نداشت

تحليلگر مسايل بينالملل اظهار داشت: متاسفانه نيويورک  براي ايران نهتنها دستآوردي نداشت، بلکه با اشتباه نمايندگاني که به سازمان ملل رفته بودند، غرب فرصت پيدا کرد ايرانستيزي را جديتر پيگيري کند.

عبدالرضا فرجيراد، در  گفتوگو با «آرمان‌‌امروز» گفت: بهعنوانمثال مکرون اصرار به ديدار با ابراهيمرئيسي داشت تا از تصميم و اراده ايران درباره برجام آگاهي پيدا کند و ببينيد، ايرانيها تا چه ميزان مصمم به توافق هستند که با تاکيد دوباره رئيسي بر «تضمين آمريکا» به اين ذهنيت رسيد که برجام به اين زودي احيا نخواهد شد.

او افزود: اين اهمال ايران و بيتوجهي به توافق در حالي بود که حتي گروسي به نمايندگي از آژانس بينالمللي هستهاي به ايران چراغسبز نشان داد تا شايد از اين طريق فضا براي توافق مهيا شود. چرا که آژانس از جانب کشورهاي اروپايي ماموريت داشت تا نظر ايران را براي عقبنشيني از درخواست تضمين جلب کند که اصرار نمايندههاي ايران، مساله را همچنان در حالت بلاتکليفي قرار داد. بههمين دليل توافق هستهاي و بازگشت ايران و آمريکا به برجام حداقل تا پايان انتخابات کنگره آمريکا عقب افتاد.

وي در ادامه توضيح داد: نمايندگان ايران در شرايطي که در نيويورک فرصت داشتند، در ديدارهاي رودررو مشکلات ايران را حل کنند، فقط روي برجام و موضوع هستهاي تمرکز کردند که اين رويکرد غلط نتيجهاي جز فرصتسوزي نداشت. توقع اين بود، در خلال نشستهاي رسمياي که در سازمانملل جاري بود، رايزنيهايي براي گشايش اقتصادي در شرايط تحريم صورت بگيرد که هيچ تلاشي در اينراستا صورت نگرفت. فرجيراد در پايان گفت: تداوم چالش با عربستان، مديريت تعامل با کشورهاي منطقه، ديدارهاي اقتصادي و تجاري با کشورهايي که در تجارتجهاني حرفهاي زيادي براي گفتن دارند و .... مسائلي بودند که ميشد، در نيويورک پيگيري شوند که متاسفانه نمايندگان ايران نتوانستند درباره اين موارد بسيار مهم حرکتي مثبت داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه