از توافق با ايران حمايت مي‌کنم

رييس مجلس نمايندگان آمريکا در گفتوگويي اعلام کرد که از رييسجمهور اين کشور براي انجام دادن توافق با ايران حمايت ميکند.

نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان آمريکا در گفتوگو با جوييش اينسايدر، درباره احتمال بررسي توافق با ايران در کنگره گفت: قبل از آن کارهاي زيادي بايد انجام دهيم. من از رييس جمهور[بايدن] حمايت ميکنم، از توافق هستهاي با ايران حمايت ميکنم. طبق قانون بازبيني توافق هستهاي ايران، هر گونه توافق نهاييشده با ايران بايد پيش از مرحله اجرايي شدن، براي بازبيني به کنگره ارائه شود. اظهارات پلوسي در پي اين مطرح ميشود که هنوز تلاشهاي ديپلماتيک ايران و قدرتهاي جهاني براي حلوفصل مسائل باقيمانده در روند احياي توافق هستهاي به نتيجه ملموسي دست نيافته است. پلوسي و ديگر روساي مجلس نمايندگان آمريکا معمولا از برگزاري رايگيريهايي که انتظار ميرود حزبشان بازنده آن باشد، خودداري ميکنند. با وجود مخالفت تمامي جمهوريخواهان آمريکا با يک توافق و برخي مخالفان دموکرات، ممکن است راي کافي براي پيشبرد حرکتي براي ممانعت از انجام شدن توافق وجود داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه