گزارش «آرمان امروز» از دومین آتش سوزی در جنوب

آتش اینترنت به «هور» رسید

دود ناشی از آتش سوزی در هورالعظیم باعث بروز آلودگی هوا در شهرهای اهواز، حمیدیه و کارون شده است

آتش از بخش عراقي تالاب هورالعظيم به داخل ايران رسيد، اما اختلال در اينترنت سبب شده که مساحت حريق مشخص نباشد. تالاب مرزي هورالعظيم آخرين بازمانده تالاب هاي بين النهرين، در جنوب غربي ايران و در خوزستان و در انتهاي رود کرخه واقع شده است. يک سوم اين تالاب در کشورمان و دوسوم آن در کشور عراق واقع است. آتش سوزي يکي از چالشهاي اين روزهاي اين تالاب است در مرداد ماه  امسال و با توجه به اينکه 90 درصد بخش عراقي عرصه تالاب هورالعظيم کاملاً خشک شده،  حدود 20 هزار هکتار از اين بخش دچار آتشسوزي شده است. با اين حال و طي چند روز گذشته دود ناشي از آتشسوزي تالاب هورالعظيم هواي برخي از شهرهاي استان خوزستان از جمله اهواز را آلوده و تيره کرده است. در چندماه اخير اين دومين آتش سوزي در بخش عراقي تالاب است که هواي شهرهاي اهواز، هويزه، حميديه و کارون را تحت تأثير قرار داده است.

 

مشکل نبود اينترنت

در اين رابطه محمدجواد اشرفي مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به ادامه آتشسوزي در تالاب هورالعظيم و نبود امکان اندازهگيري آلودگي ناشي از اين حريق، گفت: «عمدتاً اين آتشسوزي در بخش عراقي تالاب هورالعظيم رخ داده اما با توجه به اينکه پايشها از طريق ماهواره انجام ميشود، به دليل اختلال در اينترنت و سختي دسترسي به ماهوارهها فعلا نتوانستهايم مساحت دچار حريق را اندازهگيري کنيم. انتشار دود غليظ در برخي شهرستانهاي خوزستان مشهود است و اين آلودگي ناشي از آتشسوزي نيزارهاي تالاب هورالعظيم است که عمدتا در بخش عراقي تالاب رخ ميدهد. در حال حاضر دود اين حريق، شهرهاي غربي خوزستان از جمله اهواز، حميديه، دشت آزادگان و بخشهايي از خرمشهر را در برگرفته و تا شادگان امتداد پيدا کرده است. عمدتاً اين آتشسوزي در بخش عراقي تالاب هورالعظيم رخ داده اما با توجه به اينکه پايشها از طريق ماهواره انجام ميشود، به دليل اختلال در اينترنت و سختي دسترسي به ماهوارهها فعلا نتوانستهايم مساحت دچار حريق را اندازهگيري کنيم.»

 

آلودگي هوا ناشي از خشکسالي

آلودگي ناشي از آتش سوزي در بخش عراقي تالاب هورالعظيم، شاخص کيفي هواي اهواز را در وضعيت خطرناک 335 ppm قرار داده است. توجه به تامين حقابه ها توسط وزارت نيرو يکي از راهکار هاي اصلي براي جلوگيري از اين رخداد خطرناک است. در اين ميان مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان در خصوص ميزان آلودگي ناشي از اين حريق در شهرهاي مختلف خوزستان تصريح کرد: معمولا دستگاههاي سنجش آلودگي هواي ما، اين دود را اندازهگيري نميکنند؛ دستگاههاي موجود عمدتاً ذرات با اندازه 10 و 2.5 ميکرون و در برخي شهرها آلايندگيهاي گازي را اندازهگيري ميکنند اما واقعيت اين است که اکنون دود غليظي در برخي شهرهاي خوزستان وجود دارد و ميتواند براي افراد داراي بيماريهاي زمينهاي و تنفسي آزاردهنده باشد. توصيه ميشود گروههاي پرخطر از حضور در محيطهاي عمومي و آزاد بپرهيزند و حتما از ماسک استفاده کنند. وي با بيان اينکه مهار حريق در بخش عراقي تالاب از وظايف کشور عراق است، گفت: پيگيريهاي متعددي براي مهار اين حريق از طريق وزارت کشور، رئيس ستاد مديريت بحران و وزارت امور خارجه داشتهايم تا در صورت وقوع آتشسوزي نسبت به مهار آن اقدام شود اما با توجه به اينکه حريق در بخش عراقي است نميتوانيم اقدام اجرايي خاصي کنيم. از دولت عراق خواستهايم مجوزي صادر کنند تا در مواقع لزوم در اين زمينه کنيم اما تاکنون عراق همکاري نکرده و پاسخي در اين زمينه دريافت نکردهايم. وي در خصوص وضعيت روند اين آلودگيها، تصريح کرد: با توجه به خشکسالي بخش عراقي تالاب هورالعظيم و خودسوزي مکرر هور در اين بخش، بايد عراق در اطفاي حريق همکاري کند يا منتظر بارندگي باشيم.

 

تالابها در آتش ميسوزند

چند سالي ميشود که چپ و راست، از هر طرف ميشنويم که تالابي در نقطهاي از کشور خشک شده يا نفسهاي آخرش را ميکشد؛ در حالي که عمر بيشتر تالابها در کشورمان به چند هزار سال ميرسد و در تمام اين سالها کمتر پيش آمده است که تالابي خشک و تنوع زيستياش نابود شود. شايد بپرسيد تالاب ها چه اهميتي دارند؟ هم اکنون به دليل ريزگردهاي عراق، هواي کشورمان در بيشتر روزهاي سال آلوده است اکنون تصور کنيد با خشک شدن تالابها و رودخانههاي کشور و ايجاد گرد و غبار داخلي، چه بر سر آبوهواي کشورمان خواهد آمد. مشکل تالابها محدود به يک استان و شهر نيست و در جايجاي کشورمان از تالابهاي لرستان و همدان در غرب گرفته تا تالابهاي تهران و مرکزي، تالابهاي شمال کشور، تالاب «هامون» و «هورالعظيم»، هر کدام مشکلات مشابهي دارند که استمرار بيتوجهي به آنها موجب خسارت هاي زيادي شده است. گفته ميشود، هر هکتار تالاب، 200 برابر يک زمين کشاورزي ارزش اقتصادي دارد. تالابها يکي از جاذبه‏هاي ديدني و زيباي ايران هستند که هر سال گروههاي زيادي از مردم را به سوي خود جذب ميکنند، حالت تعديل کننده آبوهوا را دارند، زماني که تالابها خشک شوند سطح آبهاي زيرزميني يا پايين ميآيد يا خشک ميشود. تالاب ها همچنين ميتوانند شغلهاي پايدار و درآمدزايي در حوزه گردشگري ايجاد کنند و موجب جذب گردشگران  داخلي و خارجي شوند. وجود تالابها در هر منطقه موجب ايجاد تنوع زيستي ميشود.درواقع ميتوان گفت تالابها نقشي حياتي براي حفظ تنوع جانوري به خصوص پوشش گياهي دارند و از فرسايش خاک منطقه جلوگيري مي کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه