خبر خوش برای افراد فاقد سهام عدالت

هيأت وزيران وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت نسبت به واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند. براساس مصوبه هيئت وزيران، مبلغ سهام مورد واگذاري به هريک از مشمولين معادل حداکثر يکصد ميليون ريال با اعمال 50 درصد تخفيف به صورت اقساط سالانه و به مدت 10 سال است. همچنين افراد مشمول اين تصويب نامه، توسط نهادهاي ذي ربط شناسايي و معرفي خواهند شد و احراز عدم تخصيص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاري سال 1385) برعهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود. سازمان خصوصي سازي نيز مکلف است از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسويه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداري هريک از مشمولين اقدام نمايد. سهام واگذار شده تا پايان مدت اقساط در وثيقه سازمان خصوصي سازي قرار خواهد گرفت و آزادسازي سهام موصوف پس از تسويه کامل اقساط و به صورت مرحلهاي (طي 3 سال به نسبت مساوي) انجام خواهد شد. همچنين سهامداران ميتوانند پس از پايان سال پنجم نسبت به تسويه پيش از موعد و آزادسازي سهام خود اقدامنمايند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه