فعالیت اینستاگرام به صورت مشروط منعی ندارد

عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رايانهاي با تاکيد بر اينکه درباره استمرار محدوديتهاي اعمالي در دسترسي به اينستاگرام و واتساپ فعلاً تصميمگيري نشده است، گفت: از نظر من چنانچه اينستاگرام و واتساپ قرارداد و تفاهم نامهاي امضا کنند و شروط جمهوري اسلامي ايران را بپذيرند و متعهد به پذيرش مسئوليت شوند، منعي براي فعاليت آنها وجود نخواهد داشت.

مهدي باقري با بيان اينکه «اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت و همچنين برخي پيامرسانها و نرم افزارها با تصميم کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رايانهاي نبوده است» اظهار کرد: به لحاظ قانوني هر نهاد و کميتهاي مسئوليت خاص خودش را دارد؛ کارکرد کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رايانهاي ناظر به مسائل دائمي و در راستاي سلسله روندها و روالهاي مربوط به قانون گذاري در تشخيص و تعيين مصاديق است.

وي در گفتوگو با ايسنا افزود: شوراي امنيت ملي و شوراي امنيت کشور نسبت به مسائل جاري و اجرايي تصميمگيري ميکنند و تصميمات آنها از جنس قانونگذاريهاي دائمي و تعيين مصداق نيست؛ اين شوراها در مواردي نظير آنچه اين روزها اتفاق افتاده، تصميمگيري ميکنند و تصميمات آنها نيز فوق تصميمات مجلس است.

اين عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رايانهاي در پاسخ به اين پرسش که آيا قرار است محدوديتهاي اعمالي در دسترسي به نرمافزارهاي اينستاگرام و واتساپ همچنان ادامه داشته باشد؟ تاکيد کرد: من از اينکه کسي گفته باشد که بعد از بازگشتن به شرايط عادي قصدي براي جلوگيري از فعاليت اين نرم افزارها وجود دارد يا اينکه کسي ادعا کرده باشد که همچنان اجازه فعاليت به اين نرم افزارها داده خواهد شد، بي اطلاع هستم؛ در اين مورد فعلاً تصميمگيري نشده است و از هيچ نهاد، کميسيون، کميته و فردي نشنيدهام که در اين زمينه تصميمي گرفتهباشند.

باقري در ادامه با تاکيد بر اينکه در تصميمات ملي تمام جوانب بايد لحاظ شود، گفت: نه از طرفي راضي هستيم که به کسب و کار کسي لطمهاي وارد شود و نه از طرفي راضي هستيم که به بهانه کسب و کار، اغتشاشگران از فرصت اينترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بيتالمال لطمه بزنند؛ قطعاً کسي حتي کسب و کارش درگير فضا مجازي است نيز راضي نيست که بدون هيچ جرمي و بخاطر تحريک اوباش، عزيران و اعضاي خانوادهاش کشته شود.

وي با بيان اينکه «تعدادي اوباش از جايي دستور گرفتند تا کشته سازي داشته باشند»، اضافه کرد: همه فرصتي که براي شبکهسازي اين اغتشاشگران و اوباش فراهم شده، از فضاي مجازي بوده است. متاسفانه افرادي که الان در مناطق مختلف کشور مورد تعدي قرار گرفتند و بعضاً جانشان را از دست دادند از نوجواناني هستند که به هيچ عنوان در فضاي مربوط به اين اغتشاشات نبودند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه