ادعاهای اسرائیلی علیه ایران

رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل ادعاهایی را علیه برنامه هستهای ایران و همکاری آن با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح کرد. روزنامه تایمز اسراییل نوشت، موشه اِدری، رییس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد، ایران «عامل اصلی» بیثباتی در خاورمیانه است و رژیم اسراییل دستیابی تهران به یک سلاح اتمی را نخواهد پذیرفت. مقامات ایران تاکید کردهاند تولید و به کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد. او همچنین مدعی شد که ایران «توضیحات یا شفافسازی موثقی در زمینه ماهیت فعالیتهایش در گذشته ارائه نداده است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه