بیانیه سخنگوی گوترش درباره ایران

دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای که در وبگاه سازمان ملل منتشر شده است، درباره اتفاقات اخیر ایران در پی مرگ مهسا امینی، نوشت: دبیرکل به دقت اعتراضات در جریان در ایران را دنبال میکند. او در دیدار دوجانبهاش با رییس جمهور رئیسی در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ بر ضرورت احترام به حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تاکیدکرد. در این بیانیه با ابراز نگرانی درباره اتفاقات اخیر ایران و دعوت به خویشتنداری، آمده است: ما بر ضرورت انجام شدن تحقیقاتی فوری، بیطرفانه و موثر درباره مرگ خانم مهسا امینی از سوی نهادی مستقل و دارای صلاحیت تاکید داریم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه