در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مطرح شد:

تندروها با تنش‌زایی سیاست‌خارجه را تهدید می‌کنند

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: فعاليتهاي افراد تندرو و آنان که در پشت پرده سياست ايران با تئورييهايي ميخواهد تا مسير کشور در ريل آنها حرکت کند، همواره باعث به وجود آمدن شرايط حساسي براي کشور بودهاند و در هرجايي که بهنوعي رفتارهاي برخي باعث بهخطر افتادم منافع ملي ميشود رد پاي آنها را مشاهده ميکنيم. نهتنها در امور داخلي ايران دخالتهاي اين شخصيتها که حالا ديگر چهرههايشان براي شهروندان شناخته شده است، انتقادهاي زيادي به همراه دارد بلکه نوع واکنشها و البته تئوريپردازيهايشان در حوزه سياست خارجه باعث شده تا هر روز اختلافات ايران با ساير کشورهاي جهان وارد تنش جديد شود. وضعيت کنوني برجام که باعث قطع روابط ايران با جوامع جهاني شده است يکي از دستاوردهاي اين طيف کم جمعيت ولي تاثيرگذار، محسوب ميشود. بررسي اقدامات اين جريان سياسي پرنفوذ در اختلاهايي که امور خارجه ايران به وجود آوردهاند، نياز به تحليل و گزارش جداگانهاي دارد. يکي از عوامل به وجود آمدن مشکلات در حوزه ديپلماسي، متوجه همين چهرههاي است که منافع سياست خارجي ايران را به آرمانهاي ايدهآل خود گره زدهاند. حقيقتپور فعال سياسي اصولگرا در انتقاد از رفتار و عملکرد طيفهاي سياسي مانند پايداريچيها، امام صادقيها و البته افراد نزديک به سعيد جليلي معتقد است اين افراد و شخصيتها که همواره براي ايران حادثهسازي کردهاند بايد خود را در برابر شهروندان معترض قرار دهند و در مورد وضعيت کنوني پاسخگو باشند. در ادامه مشروح گفتگو را ميخوانيد.

«منصور حقيقتپور»، تحليلگر مسايل بينالملل و عضو پيشين مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که شخصيتهاي تندرو که در جايگاه تئوريپرداز سياست خارجه خود را دخالت ميدهند، چه آسيبي به منافع ملي ايران وارد کردهاند، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «تندورها در سياست خارجه هم همانند سياست داخل کشور دخالت دارند و فعاليتهاي آنها باعث شده است که که تنش ايران با ديگر کشورهاي جهان هر روز وارد فاز پرتنشتري شود. اين افراد که در خلاف منافع کشور حرکت ميکنند، متهم شماره يک فاجعهاي هستند که بر سر برجام آمده است. پيش از امضاي توافق برجام در «کميسيون تصويب برجام» که در مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده بود حضور داشتم و روند آن را از نزديک دنبال ميکردم. در اين بررسيها شاهد نکته منفي که بر عليه منافع ملي باشد نديدم. در اين توافقنامه ايران يک سري امتيازاتي به طرفهاي غربي داده بود ولي در مقابل امتيازات خوبي هم در جهت منافع ملي گرفته بوديم. توجه داشته باشيد آقايان تندرو که همواره از تصميمات آنها ضربه خوردهايم معتقد بودند که اين توافقنامه تکه کاغذي بيش نيست و آن را در مجلس به آتش کشيدند. فراموش نکنيم که توافقنامه برجام ميتوانست روابط ايران را با ساير کشورهاي جهان به روال عادي باز گرداند و در همين قالب ميتوانستم رفتارمان با جهان را اصلاح کنيم.» اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از رفتارهايي که باعث شد در روند احياي برجام تاخير ايجاد شود، ادامه ميدهد: «کامنتها و واکنشهاي  شخصيتهاي تندرو که ردپاي آنها در دولت سيزدهم هم به چشم ميخورد، براي تاخير در روند احياي برجام زمينهسازي کرده بودند. آنها عامل خسارات جبران ناپذيري به منافع ملي و اقتصاد هستند. بايد بگوييم که موجسواري تندروها بر تئوري تعليق برجام باعث کوچکتر شدن «سفر مردم»، «از بين رفتن توان توليد»، «ضربه زدن به صنعت »، «کاهش توان واردات و صادرات» و ... شد. اين مورارد قابل گذشت نيست. همين آقاياني که همه آنها را ميشناسيم بيايند رو در روي مردم بايستند و در برابر اين ستمهايي که به ملت ايران شده است پاسخگو باشند. يکي از اصليترين عوامل ادامه اعترضات همين شخصيتها هستند که ميخواهند ايران را با سليقه خودشان مديريت کنند. از تيمي که با مديريت و البته تخصص برجام را به نتيجه رساندند با بدترين توهينها استقبال کردند چون بهنظر آنها برجام با آرمانهاي آنها سازگاري ندارد. آنها هنوز نميدانند که در محيط بينالملل جايي براي آرمانهاي ايدهآل طيف تندرو نيست و نبايد در اين فضا از آرمانهاي مقدس صحبت کرد و در موردشان شعارهاي تند داد.» حقيقتپور با انتقاد از برخي که در روند برجام اختلال ايجاد ميکنند، اضافه ميکند: «وقتي ميتوانيم مشکلات پيش آمده اقتصادي را با مذاکرات بر طرف کنيم و ملت را از اين فقر و سفرهاي خالي نجات دهيم، برخي ميخواهد از آب گل آلود ماهي بگيرند و با تئوريهايي که به مقاومت حداکثري متصل ميکنند براي ايران دردسرسازي ميکنند. اين چهرهها عامل اصلي وضعيت کنوني مردم هستند که از سربيکاري و فقر به کف خيابان ميآيند و اعتراض ميکنند. اين افراد بايد براي اين موارد و مشکلات در برابر مردم پاسخگو باشند و اميدواريم که اين جرات را داشته باشند تا يقه خودشان را به دست مردم بدهند و در چشم آنها نگاه کنند و دلايل شرايط کنوني را برايشان شرح دهند. متاسفانه فضايي به وجود آمده است که کسي نميتواند در مطبوعات و رسانهها از آنها انتقاد کند در واقع اهل شنيدن نقد و پاسخگويي نيستند. بهتر بود صدا و سيما در روند تريبون دادن به چهرههاي اپوزيسيون، اجازه ميداد عملکرد آقايان سوپر انقلابي مورد نقد اساسي قرار ميگرفت تا مردم بدانند که عامل اصلي به وجود آمدن شرايط کنوني چه کساني هستند. تفکرات و تصميمات همين آقايان همواره براي ايران هزينه ساز بوده است ولي يک بار در برابر عملکردشان پاسخگو نبوده و نخواهد بود.» اين فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به اين سوال که چه طيف سياسي در ايران را بايد به عنوان چهرههاي تندرو در سياست داخلي و سياست خارجه بخوانيم، ادامه ميدهد: «نيازي نيست که بخواهيم اين افراد را با موشکافي از ديگر فعالان سياسي و جناحهاي سياسي جدا کنيم زيرا از نوع واکنشهايشان به مسايل داخلي و خارجي ميتوانيم آنها را شناسايي کنيم. اگر بخواهيم به صورت مشخص از آنها نام ببريم ميتوانيم به طيف «جبهه پايداري»، «چهرههايي که منتسب به «دانشگاه امام صادق(ع)» هستند و در دولت کنوني هم حضور پر رنگي دارند و البته افرادي که اطراف «سعيد جليلي» جمع شدهاند و در نقش اصولگراهاي سوپر انقلابي براي کشور و مردم تصميمگيري ميکنيم، اشاره کنيم. اميدواريم روزي فرا برسد که اين افراد يک بار هم که شده جوابگوي تئورييهايي باشند که کشور را به اين روز کشاند. در هرجايي که بر خلاف منافع ملي فعاليتهاي زيان باري انجام شد رد پاي اين تندروها را ميبينيم. نظام براي بهبود وضعيت کنوني در داخل کشور و البته بهبود وضعيت ايران در جوامع بينالمللي بايد رفته رفته چنين چهرههايي را از جايگاههاي تصميمگيري کنار بگذارند و از افرادي استفاده کنند که دل در منافع ملت و ايران دارند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه