هیچ هیاتی از آژانس به ایران سفر نمی‌کند

آرمان امروز: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در شورای حکام قطعنامهای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان میدانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست هیات دولت در واکنش به نشست شورای حکام و پیش نویس قطعنامهای علیه ایران اظهار داشت: اتخاذ سیاست فشار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری اسلامی توسط جریان استکباری و صهیونیستی طبیعت آنهاست که معتاد به تحریم و این سیاست مندرس هستند. قطعنامهای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان میدانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است مهم این است ایران برای پیشبرد برنامه خود در بخش هستهای برنامه مصوب، مدون و اعلام شده دارد و در همان چارچوب فعالیت خود را ادامه میدهد. رئیس سازمان انرژی اتمی با رد سفر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: فعلاً سفری از آژانس در دستور کار نیست؛ موضوع حائز اهمیت این است که وزارت خارجه بحث تداوم مذاکرات را پیگیری کند و این کار به اشکال گوناگون در دست اقدام است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه