ایران و غرب در خطر قطع رابطه کامل هستند

آرمان امروز، گروه دیپلماسی: خبرگزاری فرانسه با استناد به اظهارات دیپلماتهای غربی، مدعی شد که پیشنویس قطعنامهای انتقادی درباره برنامه هستهای ایران از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا به شورای حکام آژانس ارائه شده است. دو دیپلمات غربی روز سهشنبه مدعی شدند که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان  پیشنویس قطعنامهای را به دیدهبان هستهای سازمان ملل ارائه کردهاند که از ایران به دلیل آنچه همکاری نکردن با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خوانده شده است، انتقاد میکند. پیشنویس این قطعنامه از ایران میخواهد به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند. این پیش نویس به دنبال گزارشی از سوی آژانس مطرح شده است که در آن گفته شده بود، در تحقیقات بلندمدت آژانس درباره مواد هستهای اعلام نشده در ایران، «هیچ پیشرفتی» حاصل نشده است. یک دیپلمات اروپایی در این باره گفت، «این قطعنامه سهشنبه ارائه شده است» و دیپلمات دیگری نیز گفته او را تایید کرد. پیشنویس این قطعنامه که خبرگزاری فرانسه آن را رویت کرده است، تاکید میکند که اقدام ایران به عمل کردن به تعهداتش ضرورت و فوریت دارد. قطعنامه مشابهی در ماه ژوئن در نشست شورای حکام آژانس صادر شد که تنها چین  و روسیه آن را وتو کردند.

در مورد ایران حسن نیت ندارند

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری و اتهامپراکنی به جمهوری اسلامی توسط استکبار و صهیونیسم امری طبیعی است، اظهار کرد: این جریان معتاد به تحریم و اجرای این سیاست مندرس است و پیشنویس قطعنامهای که مطالب بسیار ناصوابی در آن قرار دارد که میدانند حقیقت ندارد، از نظر ایران مردود است. مهم این است که جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه توسعه هستهای خود برنامه مصوب و اعلامشده و مدون دارد و در همین چارچوب فعالیت خود را انجام میدهد. موضوعی که اهمیت دارد این است که وزارت خارجه پیگیری بحث تداوم مذاکرات را میکند و به اشکال گوناگون در دست اقدام است. آنچه به سازمان انرژی اتمی مربوط میشود این است که موارد ادعایی و اتهامی پاسخ داده شود و اگر حسن نیت میداشتند و قرار بود که مذاکرات را تداوم بخشند طبیعی بود که قطعنامهای با این ابعاد را ارائه نمیکردند.

امید برای بازگشت به میز مذاکره از دست رفته است

«فریدون مجلسی»، تحلیلگر مسایل بینالملل در واکنش به پیشنویس قطعنامهای انتقادی درباره برنامه هستهای ایران از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا تهیه و به شورای حکام آژانس ارائه شده است، به خبرنگار «آرمان امروز» میگوید: «در روندی که دولت کنونی در پیش گرفته است باید بگوییم که آنچه پیش از این در مورد الزام به مذاکرات و البته ایجاد روابط دوستانه با دیگر کشورها به میان میآمد حالا دیگر اثری از آن دیده نمیشود. در واقع با توجه به واکنشهای مسئولان اروپایی و آمریکایی در رابطه با ناآرامیهای ایران که خود را در کنار شهروندان معترض ایران قرار دادهاند باید بگوییم که در وضعیت قطع رابطه کامل با اروپا و آمریکا قرار داریم. پیش از این امیدوار بودند که به دلیل جنگ اوکراین اروپاییها برای تامین انرژی خود به سمت ایران خواهند آمدهف که این تئوری دیگر موجودیت ندارد. زیرا بهنظر میآید اروپا این نیاز خود را از کشورهایی مانند قطر و آمریکا تامین کرده است و دیگر نیازی هم به نفت و گاز ایران ندارد.» این تحلیلگر با اشاره به عدم تمایل طرفین به ایجاد روابط در قالب برجام ادامه میدهد: «ایران همواره در مورد تاسیسات اتمی و همچنین برنامههای موشکیش مورد نقد اروپا و آمریکا قرار میگیرد و حالا از ایران به عنوان یک تهدید جهانی نام میبرند. ایران هم با برگزاری ماجروییهای منطقهای و برگزاری رزمایشهای مختلف چنین چهرهای را از خود در جوامع بینالمللی نشان میدهد. برخی معتقدند که این رفتارها نتیجه خواهد داد ولی در جواب باید بگوییم که اگر این تئوری میتوانست گرهای باز کند در چنین شرایطی حضور نداشتیم. وضعیت کنونی ایران در روند احیای برجام و پروندهای که در آژانش انرژی اتمی دارد با شرایط سال گذشته کاملا متفاوت است به همین دلیل باید بگوییم که رفته رفته شاهد قطع رابطه کامل ایران و کشورهای غربی خواهیم بود. زیرا مشاهده میکنیم نه ایران از مواضع خود کوتاه میآید و نه غربیها با شرایط ایران حاضر به از سرگیری مذاکرات احیای برجام را دارند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه