انباشت مرغ در بازار

آرمان امروز : مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ در کشور کاهش یافته است، گفت: عرضه زیاد و مصرف پایین باعث شده است که شاهد انباشت مرغ در کشور باشیم که این بحران زیان تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. حبیب اسداللهنژاد در مورد قیمت کنونی مرغ در بازار بیان کرد: در حال حاضر در سطح کشور مرغ با قیمت حدودا ۵۸ هزار تومان به فروش میرود که بر این اساس به ازای هر کیلو حدودا ۵-۶ هزار تومان پایینتر از قیمت مصوب است. مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور درباره دلایل این موضوع بیان کرد: به دلیل برنامهریزیهای غیرکارشناسی تناسب بین عرضه و تقاضا به هم خورده و همین موضوع باعث شده است مرغ پایینتر از نرخ مصوب به فروش برسد. وی با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ در کشور کاهش یافته است، افزود: عرضه زیاد و مصرف پایین باعث شده است ما شاهد انباشت مرغ در کشور باشیم که این بحران زیان تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. اسداللهنژاد ادامه داد: در چنین شرایطی ما درخواست کردهایم که دولت در راستای وظیفه ذاتی خود برای تنظیم بازار مبادرت به خرید و جمعآوری مرغهای مازاد از واحدهای مرغداری کند و همچنین عرضه مرغ منجمد در سطح کشور به طور کامل متوقف کند تا قیمتها واقعی شود و تولیدکنندگان بیشتر از این آسیب نبینند. در روزهای اخیر، اخباری هم پیرامون کوچکتر و لاغرتر شدن مرغهای عرضهشده در بازار منتشر شد. در پی آن هم برخی اظهار نگرانی کردند که این امر به بیمار شدن مرغها مربوط میشود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور در واکنش به این خبر گفت: این خبر درست نیست و مرغهای بازار وزنشان کم نشده است بلکه سیاست این است که مرغ سایز یا همان مرغ استاندارد در بازار عرضه شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه